Kursplan för Nanobioteknik

Nanobiotechnology

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB457
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-05-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp med 30 hp kemi.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Det övergripande målet med denna kurs är att förmedla grundläggande kunskaper i gränssnittet mellan kemi, fysik och biologi på nanostrukturell nivå med fokus på bioteknologisk användning.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för biomolekylers interaktion med ytor av olika kemisk och fysikalisk art.
 • förklara biologiskt och biomimetiskt baserad tillverkning av och applikationer för olika typer av nanostrukturerade system .
 • föreslå metoder för konstruktion av enzymreaktorer och andra biokonjugat på ytor och andra bärare, samt förklara bärarens inflytande på biomolekylens aktivitet.
 • ge exempel på/analysera applikationer inom bioelektronik och förklara de grundläggande principer de är baserade på.
 • använda grundläggande principer inom mikrofluidik för att lösa biotekniska och bioanalytiska problem
 • göra en riskbedömning av ett nanobioteknologiskt projekt.

Innehåll

Exempel på, och tillverkning av, olika typer av nanostrukturerade material med användning och potential inom bioteknik. Användning av biomaterial och biomolekyler som underlag för oorganiska strukturer. Introduktion till ytfysik och biomaterial. Metoder för derivatisering och karakterisering av ytor och andra bärande strukturer. Teori och metoder för studier av biomolekylers interaktion med ytor och fibrer. Tillämpningar inom bioseparation, diagnostik, drug delivery och bioimplantat. Teori för hur lipid/polymerbaserade nanopartiklar kan utnyttjas som modellmembran samt för formulering/administrering av läkemedel. Molekylära avtryck av biomolekyler. Tillverkning och tillämpning av oorganiska repliker av biologiska material. Enzymreaktorer baserade på nanostrukturerade material.
Under kursen ges också träning i muntlig och skriftlig framställning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, demonstrationslaborationer.

Examination

Skriftlig tentamen anordnas under kursens gång och/eller vid slutet av kursen. Skriftlig tentamen motsvarar 6 hp, laborationer och seminarieövningar motsvarar 4 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

 • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry

  Seventh, international edition.: New York, NY: W.H. Freeman, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst