Kursplan för Tillämpad analys av komplexa prover

Applied Analysis of Complex Samples

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB154
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med 90 hp kemi. Separation och masspektrometri, 15 hp, eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara och jämföra olika provtagnings- och provberedningsmetoder
 • utföra relevant litteratursökning för en analytisk problemställningen
 • välja, planera och utföra en fullständig analysprocedur för att besvara analytiska frågeställningar med relevans för dagens forskning inom analytisk kemi
 • utvärdera multivariata data
 • redovisa erhållna resultat muntligt på svenska/engelska
 • redovisa erhållna resultat skriftligt på engelska i form av vetenskaplig artikel och som poster
 • utföra laborationsarbete på ett vetenskapligt sätt med relevant dokumentation samt risk och

  säkerhetsbedömning

Innehåll

Metodik och praktisk tillämpning av fullständiga analysförfaranden omfattande avancerade metoder för: provtagning, upplösningsförfarande, extraktion, fraktionering, anrikning av komponenter ur sammansatta prov, separationsmetoder, slutbestämning samt utvärdering av resultat. Analys av variationsbidrag i resultat från olika källor med ANOVA. Utvärdering av resultat med multivariata metoder som PCA, PLS. Vetenskaplig litteratur i analytisk kemi.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, projektinriktade laborationer individuellt och i grupp, seminarier, minisymposium och eventuellt studiebesök.

Laborationer, projekt, seminarier, minisymposium och eventuellt studiebesök är obligatoriska.

Examination

Skriftligt prov (5 hp) anordnas under kursens gång och/eller vid slutet av kursen. Dessutom fordras att laborationsarbetet med projekt redovisats muntligt i form av ett minisymposium och skriftligt i form av en vetenskaplig artikel och en poster. I kursen ingående laborationer och projekt är poängsatta till 10 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kompendier

Versioner av litteraturlistan