Kursplan för Biokemi II

Biochemistry II

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB421
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G2F, Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Något av följande krävs: (1) 60 hp varav minst 40 hp kemi inklusive 10 hp organisk kemi och 5 hp biokemi, eller (2) 60 hp varav minst 40 hp biologi samt 10 hp organisk kemi och 5 hp biokemi, eller (3) 60 hp inom Ämneslärarprogrammet varav minst 30 hp kemi, inklusive 10 hp organisk kemi och 5 hp biokemi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för molekylära mekanismer bakom biologiska förlopp
 • redogöra för grundläggande begrepp inom kinetik av enzymkatalyserade en- och tvåsubstratsreaktioner
 • förklara struktur/funktionssamband i enzymkatalyserade reaktioner samt hos de vanligaste kofaktorerna
 • beskriva och diskutera principer för reglering av enzymaktivitet
 • redogöra för molekylärgenetiska processer såsom replikation, transkription och translation samt reglering av dessa
 • förklara principer för energiomvandling och biosyntes i cellulära system och reflektera kring reglering av dessa.
 • planera och korrekt utföra biokemiska experiment, inklusive enzymkaraktärisering, med de väsentligaste biokemiska analys- och reningsmetoderna.

Innehåll

Kemisk uppbyggnad och molekylär organisation av biologiska system. Supramolekylära komplex, organeller. Molekylär dynamik i levande celler: Bioenergetik och intermediär metabolism. Reglering av metabolismen på transkriptions och proteinnivå. Fotosyntes.

Proteiners struktur och evolution. Proteinligand och protein-proteininteraktioner. Allosteriska enzymer, kooperativitet. Kovalent modifiering, partiell protolys. Signalsubstanser, receptorer, signalförstärkning. Biokemisk toxikologi. Enzymkinetik. Enzymmekanismer, kofaktorer. Bestämning av primär-, sekundär- och tertiärstruktur. Funktionella domäner och multienzymkomplex. Immunglobuliner och immunologisk analysmetodik. Design av proteinfunktion.

Membrantopologi och membrantransport, kemiosmotisk koppling. Oxidativ fosforylering, fotofosforylering, elektrontransport.

DNA som central informationsbärare. Genstruktur. Expression av genetisk information: Reglering av transkriptionen, operon, induktion, repression, transkriptionsfaktorer, protein-DNA-interaktion. Mutationer, onkogener, cancer. Biosyntes av immunglobuliner, alternativ splitsning. Proteinbiosyntes, ribosomer. Post-translationell modifiering och intracellulär distribution av proteiner. Grundläggande hybrid-DNA-metodik.

Experimentell metodik: Analytiska och preparativa separationstekniker. Användning av datorer för visualisering och modellering av makromolekyler, experimentell dataanalys samt bioinformatik är integrerat i kursens olika moment.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, övningar och laborationer.

Examination

Skriftliga prov motsvarar 9 hp. Laborationerna motsvarar 6 hp. Slutbetyget erhålls såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt med kurserna Biokemi 15 hp (1KB402) eller Biokemi II 15 hp (1KB411). Deltagande i laborationer och övningar är obligatoriskt.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry

  Eighth edition: New York, NY: Macmillan International Higher Education, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan