Kursplan för Vetenskapliga metoder i företagsekonomi

Scientific Methods in Business Research

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE861
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi.

  Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

  För inresande utbytesstudenter kan undantag göras från kravet om 90 hp företagsekonomi om särskilda skäl anses föreligga. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogram i företagande och ledning - specialisering Marknadsföring, Internationellt företagande, Organisation. Masterprogram i redovisning och finansiering - specialisering Redovisning, Ekonomistyrning, Finansiering.

Mål

Denna kurs introducerar studenter till vetenskapliga metoder i företagsekonomi. Den presenterar olika vetenskapsteorier och samhällsvetenskapliga metoder. Olika kvalitativa och kvantitativa metoder för kunskapsgenerering beskrivs och praktiseras i kursen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • återge generella drag i den vetenskapsteoretiska utvecklingen genom att känna igen och namnge olika historiska strömningar och dessas karaktärsdrag.
 • diskutera och jämföra olika metodologiska överväganden som kan behöva göras vid en vetenskaplig undersökning och förstå konsekvenser av val av undersökningsdesign och metod för datainsamling.
 • tillämpa och använda olika metoder för urval, datainsamling och analys av empirisk information. Detta innefattar såväl kvantitativa som kvalitativa metoder.
 • argumentera för val av en undersökningsmetod genom att motivera och bedöma styrkor och svagheter med olika metoder.
 • utveckla en undersökningsdesign för genomförande av en empirisk studie.

Innehåll

Kursen innehåller ämnen som tillsammans ger studenten kunskap och verktyg för att kunna genomföra en vetenskaplig studie i företagsekonomi. De huvudsakliga ämnesområden som berörs är:

 • Vetenskapsfilosofi och samhällsvetenskapens förutsättningar.
 • Formulering av forskningsproblem, forskningsfrågor och val av forskningsdesign.
 • Metoder för urval, insamling och analys av såväl kvalitativ som kvantitativ data.

Undervisning

Kursen bygger på interaktion och praktiska övningar som stöds av föreläsningar och seminarier. Kursen innehåller följande moment:

 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Övningar

Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

I kursen examineras studenterna såväl individuellt som i grupp. Examinationen består av:

 • Individuell skriftlig uppgift.
 • Obligatoriska övningsuppgifter i kvalitativa och kvantitativa metoder som genomförs i grupp.
 • Individuellt prov.

Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Additional articles, exercises, and assignments

  Företagsekonomiska institutionen,

  Further information will be available at the start of the course

  Obligatorisk

 • Pallant, Julie SPSS survival manual : a step by step guide to data analysis using IBM SPSS

  6. ed.: Maidenhead: Open University Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Van de Ven, Andrew H. Engaged scholarship : a guide for organizational and social research

  Oxford: Oxford University Press, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk