Kursplan för Biomedicinsk teknik - biomaterial och design

Bioengineering: Biomaterials and Design

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB259
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: 120 hp varav 60 hp kemi inklusive Biomaterial II, alternativt 180 hp biologi, farmaceutisk kemi eller medicinsk vetenskap inklusive Regenerativ medicin, 7,5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara designprinciper av nanomaterial för läkemedelsleverans samt beskriva vilka effekter dessa nanomaterial har på celler och vävnad in vivo.
 • förklara olika strategier för modifikation av celler och stödstrukturer för biomedicinska tillämpningar.
 • beskriva och diskutera kostnader och fördelar med olika biotekniska produkter (t.ex. kroppsnära apparater, diagnostiska verktyg, proteser osv.) som används inom kliniska applikationer.
 • diskutera utmaningar för överbryggande forskning med särskilt fokus på att lösa kliniska problem genom laborativ forskning, klinisk prövning och utveckling av nya medicinska produkter.

Innehåll

Principer för design av tredimensionella stödstrukturer och friformsframställning (3D-printing) av levande celler. Nanoformulering för läkemedelsleverans, farmakokinetik och farmakodynamik. Olika aspekter av biomedicinska produkter och deras reglering. Regenerativ medicin och vävnadsteknik. I kursen ingår även kritisk utvärdering av vetenskaplig information, vetenskaplig framställning och kommunikation.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen på slutet av kursen (2,5 hp). Inlämningsuppgift (2,5 hp). Slutbetyget baseras på en sammanvägning av de ingående momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.