Kursplan för Fysikalisk kemi - profilkurs

Physical Chemistry - Profile Course

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB358
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå 180 hp med 90 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • sammanfatta de viktigaste områdena inom grundläggande fysikalisk kemi, och diskutera viktiga teorier och idéer nödvändiga för fortsatta studier inom fysikalisk kemi
 • sammanfatta och diskutera viktiga forskningsområden inom fysikalisk kemi och andra områden där fysikalisk kemi har stor inverkan
 • söka, organisera och presentera information relaterad till fysikalisk kemi från tillgängliga databaser och tidskrifter
 • motivera och argumentera för olika forskningsområden relaterade till fysikalisk kemi med avseende på grundvetenskaplig relevans och samhällelig nytta

Innehåll

Översikt över området fysikalisk kemi och aktuella forskningsområden.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och litteraturprojekt.

Examination

Inlämningsuppgifter 2 hp. Skriftlig och/eller muntlig examination 1 hp. Skriftlig sammanfattning av seminarier 2 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av de obligatoriska momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.