Kursplan för Kemisk energilagring

Chemical Energy Storage

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB269
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Energiteknik A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp kemi och fysik, varav minst 20 hp kemi inklusive Materialkemi, 10 hp.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Kursens syfte är att beskriva betydelsen av kemisk energilagring och funktionen hos system för elektrokemisk energiomvandling.
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • analysera och värdera energilagring på kort och lång sikt samt energilagringens plats i energisystemet i stort,
 • förklara och jämföra funktionen hos batterier, bränsleceller och superkondensatorer,
 • beskriva och förklara ett antal vanliga kemiska processer för batterier och superkondensatorer,
 • diskutera och motivera materialval för litiumbatterier beroende av behovet av effekt- eller energilagring samt dess miljökonsekvenser,
 • redogöra för olika bränslen för de viktigaste bränslecellerna samt olika former av vätgasproduktion och vätgaslagring.

Innehåll

Grundläggande begrepp om energilagring, kemisk energilagring och elektrokemisk energilagring. Metoder för att använda kemiskt lagrad energi. Metoder för omvandling mellan elektrisk och kemisk energi. Material för elektrokemiska energiomvandlingssystem.

Undervisning

Föreläsningar, sfördjupningsuppgifter i seminarieform, laboration.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp, seminarier och laborationskurs, 2 hp.
För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet samt seminarierna och laborationen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.