Kursplan för Processteknisk modellering

Technology of Process Modelling

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB759
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive 60 hp kemi med Kemisk apparatteknik. Beräkningsvetenskap I, 5 hp, och Beräkningsvetenskap II, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för och jämföra de grundläggandeegenskaperna hos olika typer av reaktorer och olika driftssätt, samt med hjälp av lämpliga beräkningar bestämma specifikationer för att uppfylla givna processkrav i enklare system.
 • analysera och beräkna materialbalansen på icke-reaktiva samt reaktiva en- och flerreaktorssytem.
 • förklara de mekanismer på molekylär nivå som är avgörande för viktiga separationsprocesser.
 • definiera och utveckla matematiska modeller för att planera och optimera industriella kemiska och bioteknologiska separationsprocesser , med användning av relevanta matematiska verktyg.
 • redogöra för totalprocessen i en storskalig industriell verksamhet med relevans till tillverkning och rening av läkemedel/biomolekyler i termer av produktivitet.

Innehåll

Kemiska och bioteknologiska reaktioner och adsorption från termodynamisk, kinetisk och molekylär synpunkt. Reaktorer, Steady-state-drift. Materialbalans. En- och flerreaktorsystem. Frihetsgradsanalys. Reaktionshastighet. Omsättning. Ingenjörsmässiga separationsmetoder i pilot- och industriskala. Formulering och användning av matematiska modeller: empiriska modeller, strikt mekanismbaserade analytiska modeller samt stokastiska modeller. Användning av matematiska modellerings- och beräkningsprogram. Modellering av homogenfassystem. Introduktion till modellering av tvåfassystem. Faktorer som påverkar produktivitet, utbyte och kostnad

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, lektioneroch laborationer . I kursen ingår även muntlig och skriftlig redovisning av en processuppgift.

Examination

Skriftligt prov anordnas i slutet av kursen (3 hp). Laborationer och inlämningsuppgifter (2 hp). Processuppgift (2,5 hp). Slutbetyget baseras på en sammanvängning av de ingående momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.