Kursplan för De nya modernismerna

The New Modernisms

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN512
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-01-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp. Engelska A1, B1 och C1, eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

 • visa förmåga att presentera en djupgående analys av modernistiskt skrivande
 • visa förtrogenhet med central sekundärlitteratur, inklusive digitala resurser, relaterade till litterär modernism
 • visa förståelse för de senaste teoretiska debatterna om modernismen och deras konsekvenser för kritisk praxis
 • samla och bearbeta kritiskt material
 • visa färdighet i användningen av kritiskt material i en skriftlig litterär analys
 • visa en god förmåga att delta muntligt och skriftligt i en diskussion om litterära verk på flytande engelska

Innehåll

Kursen undersöker successiva revolutioner i engelskspråkig litteratur mellan 1890 och 1945 med fokus på frågor av aktuell teoretisk betydelse i modernistiska studier, inklusive varukultur, följetongspublicering, kanonbildning, transnationella litterära nätverk och subaltern, queer, och rasifierade identiteter. Kursen omfattar kanoniska och icke-kanoniska texter och betraktar modernistiskt skrivande i förhållande till historiska förändringar i publicerings- och läskonventioner samt framväxten av moderna subjektsidentiteter.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom ett slutprov i form av en uppsats vid kursens slut. Alternativa examinationskomponenter, som kortare skriftliga uppgifter under kursens lopp, journalskrivande, eller upprättandet av en studieportfölj, kan ersätta eller komplettera slutuppsatsen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Primärtexter

Om inget annat anges bör listade upplagor användas.

 • Eliot, T. S.; Rainey, Lawrence S. Annotated Waste Land, with T.S. Eliot's Contemporary Prose

  Yale University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Joyce, James; Johnson, Jeri Oxford World's Classics : Portrait of the Artist as a Young Man [Elektronisk resurs]

  Oxford University Press, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hurston, Zora Neale; Smith, Zadie; Williams, Sherley Anne Their eyes were watching God

  [New ed.]: 1986-2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rhys, Jean Angier, Carole Voyage in the dark

  London: Penguin Books, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Woolf, Virginia Between the Acts

  NORTHANTS: Oxford University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lawrence, D.H. Selected short stories

  Ett urval texter läses. Tillhandahålles.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mansfield, Katherine The collected stories of Katherine Mansfield

  London: Wordsworth Classics, 2006.

  Ett urval texter läses. Tillhandahålles.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Selected Modernist poems by Women writers (texts provided).

Selections from Modernist magazines (online sources).

Versioner av litteraturlistan