Kursplan för Avancerad interaktionsdesign

Advanced Interaction Design

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD001
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Människa-datorinteraktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp varav 60 hp i ett datarelaterat ämne inklusive människa-datorinteraktion eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Huvudmålet med kursen är att studenten ska kunna utforma och konstruera interaktiva system med utgångspunkt i användare och deras behov. Kursen ska ge fördjupad kunskap i interaktionsdesign och dess praktiska tillämpning.

Efter godkänd kurs ska studenten:
- kunna formulera designproblem och göra lämpliga avgränsningar
- kunna bedriva fältstudier och kontextuella analyser
- kunna leda designworkshops
- kunna bedriva utvärderingsarbete
- kunna förstå tekniska begränsningarna och producera leverabler till konstruktion anpassade efter deras behov

Studenten ska kunna relatera till övergripande designteori och viktiga begrepp såsom upplevelser, kreativitet och reflektion

Innehåll

- Analys av användare
- Krav-/behovsanalys
- Metoder som stödjer design
- Kreativitet
- Design i olika former och material
- Prototyping
- Designdokumentation
- Utvärdering

Undervisning

Föreläsningar, handledda workshops och projektarbete i fält i grupp

Examination

Aktivt designarbete i grupp. Såväl muntlig som skriftlig redovisning (presentation och dokumentation) av projektarbeten.
Aktivt deltagande i teoriseminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.