Kursplan för Empirisk modellering

Empirical Modelling

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1RT890
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive Reglerteknik I och en kurs i grundläggande matematisk statistik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • :kritiskt bedöma olika modelleringsmetoders användbarhet och begränsningar
 • beskriva och använda olika metoder för empirisk modellering, inklusive olika
  modellklasser, identifieringstekniker och modellvalideringar
 • använda modern programvara för empirisk modellering
 • matematiskt modellera verkliga system genom lämpligt val av experimentdesign, efterbehandling av data, val av modellstruktur och utförlig modellvalidering
 • presentera projektresultat skriftligt och muntligt

Innehåll

Exempel på modeller för system och signaler. Introduktion till stokastiska processer. Korrelation- och spektralanalys. Modellering av dynamiska system med matematisk modellering och systemidentifiering. Linjär regression, multivariat dataanalys, minsta kvadratmetoden och prediktionsfelsmetoder. Black box- och grey box-modellering. Introduktion till identifiering av olinjära system. Olika metoder för modellvalidering. Möjligheter och begränsningar med empirisk modellering. Översikt av empiriska modelleringsproblem inom olika energisystem.

Projektarbete: Ett antal valbara projekt finns, t.ex. empirisk modellering av några system inom energisystemsektorn. För vissa av projektförslagen krävs förkunskaper på avancerad nivå inom kärnkraftteknik, reglerteknik eller avloppsvattenrening.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, och laborationer. Projekthandledning.

Examination

Godkänd projektuppgift (9 hp) samt godkänd laborationskurs (1 hp). Kompletterande skriftligt prov kan också förekomma.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter Empirisk modellering 7,5 hp (1ET100) och kan inte räknas in i en examen tillsammans med denna.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.