Kursplan för Geokemi

Geochemistry

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB200
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap G1F, Kemi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: Genomgången Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, eller Kemins grunder och principer, 15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • relatera viktiga element till deras förekomst i jordskorpan och deras användning i samhället
 • redogöra för principerna för elementframställning ur olika mineral
 • identifiera och beskriva symmetriegenskaper i kristaller och mineraler
 • redogöra för enkla vittringsprocesser i vattenmiljö
 • tolka enkla redox- och fasdiagram och dra slutsatser relevanta för elementframställning och geokemiska fenomen.
 • redogöra för olika karakteriseringsmetoder för fasidentifikation

Innehåll

Genomgång av elementens tillkomst och förekomst och i vilken form elementen finns i jordskorpan. Kemisk bindning och Goldschmidts klassificering. Principerna för elementframställning för olika grupperna i periodiska systemet och exempel på framställningsprocesser med redoxreaktioner tillämpade på olika föreningar. Illustration av sura och basiska oxider. Relationen mellan termodynamik och elektrokemi. Redoxdiagram och Ellinghamdiagram . Symmetri och symmetriegenskaper hos olika kristallsystem och mineraler. Mikroskopi, Ramanspektroskopi och röntgendiffraktion. Fasdiagram och heterogena jämvikter. Orientering om organiska material i sediment och geobakterier. Träning i att sammanställa information inom området för geokemi och att redovisa denna information såväl skriftligt som muntligt.

Laborationer: Kristallgeometri. Ramanspektroskopi och röntgendiffraktion på okänd bergart/okänt mineral. Jonbyte i leror.

Undervisning

Föreläsningar, seminariersamt laborationer.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 3 hp. Laborationerna motsvarar 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utdelat material under kursens gång.

 • Atkins, P. W.; Jones, Loretta.; Laverman, Leroy. Chemical principles : the quest for insight

  6th ed., International ed.: New York: W.H. Freeman and Company, 2013

  Eller senaste upplagan.

  Se bibliotekets söktjänst