Kursplan för Kemisk fysik

Chemical Physics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB700
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F, Kemi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  60 hp kemi inklusive Kvantmekanik, kemisk bindning och spektroskopi, 10 hp, eller Fysikalisk kemi I, 10 hp, eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera grundläggande teoretiska principer och modeller för samt lösa konceptuella problem inom kemisk reaktionsdynamik, elektron- och energiöverföring
 • redogöra för grundläggande principer för fotokemi, fotofysik samt lasrar
 • lösa numeriska problem med relevans för kursens innehåll
 • utföra avancerade laborativa experiment med relevans för kursens innehåll, analysera och redovisa resultat samt diskutera dem i sammanhang

Innehåll

Kemisk reaktionsdynamik: kollisionsteori, övergångstillståndsteori, bimolekylära diffusions-reaktionsmodeller, potentialytor, barriärer och övergångar; ultrasnabb dynamik, elektron- och energiöverföring. Exciterade tillstånd och grundläggande fotokemi. Halvledare och solceller. Lasrar i kemin. Elektroniska kretsar. Optiska och elektroniska mätteknik. Bruskällor och brusreduktion.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, demonstrationer och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (8 hp). Laborationer (2 p). Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Atkins, P. W.; De Paula, Julio Atkins' physical chemistry

  10 ed.: Oxford: Oxford University Press, 2014

  Använd den senaste upplagan.

  Se bibliotekets söktjänst