Kursplan för Algebra och vektorgeometri

Algebra and Vector Geometry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • lösa enkla algebraiska ekvationer samt använda potens- och logaritmlagar;
 • räkna med komplexa tal;
 • definiera och räkna med de elementära funktionerna;
 • använda vektorer och vektorräkning;
 • lösa linjära ekvationssystem och räkna med matriser.

Innehåll

Elementära funktioner: polynom, rationella funktioner, potens-, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometriska funktioner. Potens- och logaritmlagar, trigonometriska formler. Lösning av enkla algebraiska ekvationer.
Komplexa tal på grundform och polär form, geometrisk tolkning. Andragradsekvationer och binomiska ekvationer med komplexa koefficienter.
Vektorer i planet och rummet, vektorräkning, skalär- och vektorprodukt. Räta linjer och plan.
Avståndsberäkning.
Linjära ekvationssystem: Gausselimination, total- och koefficientmatris.
Matriser: matriskalkyl, matrisinvers. Determinanter av ordning 2 och 3. Egenvärden och egenvektorer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp) kombinerat med inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Baskurs i matematik och Linjär algebra och geometri.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Rodhe, Staffan; Sollervall, Håkan Matematik för ingenjörer

  6. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk