Kursplan för Grundkurs i retorik, distans

Introduction to Rhetoric, Online

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV084
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik G1N, Idé- och lärdomshistoria G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-10-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående distanskurs på grundnivå. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 29 oktober 2018.

Mål

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper i retorikens historia och teoribildning. Därtill syftar kursen till att uppöva ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som faktorer vid påverkan i olika politiska och sociala sammanhang.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

* ha grundläggande kunskaper i retorikens historia, teoribildning och arbetsmetoder

* ha utvecklat sin förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift

* ha utvecklat sin förmåga att analysera retoriska budskap av olika slag

* kunna anlägga ett etiskt perspektiv på retorisk teori och praktik.

Innehåll

Den klassiska retorikens grunder presenteras, diskuteras och tillämpas i anslutning till samtida kommunikation i form av tal, text och andra uttrycksmedel. Grundläggande retorikvetenskapliga metodiska och terminologiska kunskaper presenteras och diskuteras. Retorisk teori och praktik problematiseras utifrån historiska, sociala och politiska sammanhang.

Undervisning

Undervisningen är nätbaserad och bygger på interaktion mellan medstudenter och mellan student och lärare. Såväl muntliga som skriftliga övningar/inlämningsuppgifter ingår.

Examination

Examination sker i form av obligatoriska chattar (eller motsvarande) och skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

Litteraturlista finns tillgänglig på kursplattformen senast fem veckor innan kursens start.

Versioner av litteraturlistan