Kursplan för Retorik för lärare

Rhetoric for Teachers

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV083
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-10-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  60 hp i ett ämne

 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen. Kursen är en fristående distanskurs på grundnivå, och kan ingå i lärarutbildningen, t.ex. inom ramen för Svenska 4. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 29 oktober 2018

Mål

Kursen har som syfte att ge en grundläggande teoretisk kännedom om retorikens didaktik ur ett kombinerat teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

* översiktligt redogöra för retorikens didaktiska historia från antiken fram till modern tid

* visa förtrogenhet med några av retorikens centrala pedagogiska modeller och begrepp

* demonstrera förmåga att reflektera över dessa modellers möjligheter och begränsningar i samband med att dessa prövas praktiskt.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till retoriken som ett undervisningsämne. Den ger dels en överblick av retorisk didaktik ur ett historiskt perspektiv, dels ger den en genomgång av samtida modeller för retorikundervisning, grundade i den klassiska retoriken. Retorikens modeller för inlärning prövas och omsätts i praktiska övningar, och studenten får instrument för att utarbeta lektioner med retoriska övningar. Kurslitteraturen innefattar både aktuell forskning, handbokslitteratur och källtexter.

Undervisning

Undervisningen är nätbaserad och bygger på interaktion mellan medstudenter och mellan student och lärare. Såväl muntliga som skriftliga övningar/inlämningsuppgifter ingår.

Examination

Examination sker i form av obligatoriska chattar (eller motsvarande) och skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.