Kursplan för Genre och litterär form

Genre, Mode, Literary Form

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN500
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-01-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp. Engelska A1, B1 och C1, eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

 • visa förmåga att genomföra en djupgående analys av de formella och generiska egenskaperna hos ett litterärt arbete
 • visa förtrogenhet med hur särskilda litterära former eller genrer har teoretiserats
 • visa förståelse för den historiska utvecklingen av en litterär form eller genre
 • samla och bearbeta kritiskt material
 • visa färdighet i användningen av kritiskt material i en skriftlig litterär analys
 • visa en god förmåga att delta muntligt och skriftligt i en diskussion om litterära verk på flytande engelska

Innehåll

Kursen fokuserar på formella särdrag och genrekonventioner i litterära verk. Den utforskar i detalj karakteristiska egenskaper hos litterära former och genrer och identifierar de viktigaste sociala och historiska faktorerna bakom deras framväxt och utveckling. Deltagarna kommer att undersöka avgörande och nyliga teoretiska debatter om den allmänna giltigheten och specifika definitioner av denna litteraturanalytiska dimension i syfte att granska några av de klassificeringssystem enligt vilka det litterära landskapet kartläggs.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom ett slutprov i form av en uppsats vid kursens slut. Alternativa examinationskomponenter, som kortare skriftliga uppgifter under kursens lopp, journalskrivande, eller upprättandet av en studieportfölj, kan ersätta eller komplettera slutuppsatsen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Valda dikter av Petrarca, Shakespeare och Milton.

 • Smith, Charlotte Turner Elegiac sonnets [Elektronisk resurs]. : By Charlotte Smith.

  The third edition. With twenty additional sonnets.: London: printed for J. Dodsley, H. Gardner, and J. Bew, [1786]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wordsworth, William; Curtis, Jared R. The Poems of William Wordsworth: Collected Reading Texts From the Cornell Wordsworth Series [Elektronisk resurs]

  Humanities Ebooks, 2009

  "Sonnets dedicated to Liberty" läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hilson, Jeff The Reality Street book of sonnets

  Hastings: Reality Street, 2008

  Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The collected poems of Ted Berrigan [Elektronisk resurs] Notley, Alice; Berrigan, Anselm; Berrigan, Ted.; Berrigan, Edmund

  University of California Press, 2007

  "The Sonnets" läses

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mayer, Bernadette. Sonnets

  25th anniversary edition.: New York, New York: Tender Buttons Press, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goldsmith, Oliver The deserted village [Elektronisk resurs] : a poem. By Dr Goldsmith.

  London: printed for W. Griffin, 1770.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wheatley, Phillis Poems on various subjects, religious and moral [Elektronisk resurs]. : By Phillis Wheatley, negro servant to Mr. John Wheatley, of Boston, in New England.

  London: printed for A. Bell; and sold by Messrs. Cox and Berry, Boston, 1773.

  "On being brought from Africa to America" läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Barbauld, Anna Letitia McCarthy, William; Kraft, Elizabeth The poems of Anna Letitia Barbauld

  Athens, Ga.: University of Georgia Press, 1994

  "Eighteen Hundred and Eleven" läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Baraka, Amiri Selected poetry of Amiri Baraka/LeRoi Jones [Elektronisk resurs]

  1979

  "Black Art"

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rankine, Claudia Citizen : an American lyric

  Minneapolis, Minnesota: Graywolf Press, [2014]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eighteenth-century poetry : an annotated anthology / edited by David Fairer and Christine Gerrard [Elektronisk resurs]

  uuuu-uuuu

  Thomas Gray: "The Progress of Poesy: A Pindaric Ode", "Elegy Written in a Country Church Yard".

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Coleridge, Samuel Taylor Symons, Arthur Poems of Coleridge [Elektronisk resurs]

  Project Gutenberg Literary Archive Foundation,

  Dejection: An Ode

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wordsworth, William; Curtis, Jared R. The Poems of William Wordsworth: Collected Reading Texts From the Cornell Wordsworth Series [Elektronisk resurs]

  Humanities Ebooks, 2009

  Wordsworth: "Ode: On the intimations of immortality from recollections of early childhood."

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Keats, John Poems of John Keats [Elektronisk resurs]

  Hoboken, N.J.: BiblioBytes, [199-?]

  "Ode to a nightingale", "Ode to a Grecian Urn", "To Autumn".

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • O'Hara, Frank Allen, Donald The selected poems of Frank O'Hara

  1. ed.: New York: Knopf, 1974

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rich, Adrienne "Dark fields of the Republic : poems, 1991-1995" [Elektronisk resurs]

  1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gizzi, Peter Sky burial : new and selected poems

  Manchester: Carcanet, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Digitalt och fotokopierat material.

Versioner av litteraturlistan