Kursplan för Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn

Basic Supervision Focusing on Clinical Education in the Healthcare Sector

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 3 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FV350
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-11-08
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2019-01-29
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Apotekar-, arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-/sjukgymnast-, logoped-, läkar-, psykolog-, receptarie-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- eller socionomexamen.
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att handleda universitetsstudenter vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vårdsektor med patientarbete. Kursen inriktas mot handledningens teori och praktik med fokus på handledarens pedagogiska roll i såväl handledningssituationen som vid återkoppling och bedömning av studenternas prestation under VFU.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:
- tillämpa styrande dokument för handledning under VFU
- tillämpa studentcentrerat förhållningssätt
- tillämpa pedagogiska strategier i kliniska handledningsmodeller
- tillämpa bedömningsprocess under VFU

 

Innehåll

- Styrande dokument för VFU i universitetsutbildning
- Handledning och handledarens förhållningssätt
- Pedagogiska strategier i handledning
- Bedömningsprocess under VFU

Undervisning

Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, grupparbeten, seminarier, rollspel och skriftliga studieuppgifter. Undervisningen kan vara delvis webbaserad. 

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursen i form av aktivt deltagande i praktiska moment, diskussioner och skriftliga studieuppgifter. 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

 • Cajvert, Lilja Studenthandledning : under verksamhetsförlagd utbildning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mogensen, Ester; Thorell-Ekstrand, Ingrid; Löfmark, Anna Klinisk utbildning i högskolan : perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Aktuella styrdokument och vetenskapliga artiklar tillkommer