Kursplan för Journalistik, globala medier och samhälle

Journalism, Global Media and Society

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV132
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-12-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Medie- och kommunikationsvetenskap A och B eller motsvarande eller antagning till Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning mot digitala medier och samhälle.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • utföra informationssökningar inom det akademiska fältet journalistikstudier,
 • självständigt och kritiskt reflektera över
 mediers och journalistiks betydelse i samtida samhällen, samt uppvisa god insikt i aktuell forskning i journalistikstudier, utifrån globala och inkluderande perspektiv,
 • självständigt analysera 
journalistikens (föränderliga) uttrycksformer, i relation till 
det globala och digitala landskapet,
 • förklara och utvärdera betydelsen av mångfalds-, kulturellt inkluderande och genusperspektiv inom journalistiken,
 • kritiskt diskutera samtida fenomen inom journalistik och globala medier, i teoretiskt informerade essäer och muntliga presentationer.

Innehåll

Kursen ger kunskaper om samtida roller och utmaningar för journalistik och medier i ett globaliserat och föränderligt medielandskap. Relationen journalistik, demokrati och medborgare undersöks och diskuteras utifrån teoretiska perspektiv. Aktuell debatt och kritik av global journalistik uppmärksammas och studeras utifrån kritisk teori om medier och journalistik. Kursen studerar och diskuterar nya former av professionell journalistik i det digitala medielandskapet. Kursen behandlar vidare frågor om nyanserad och inkluderande journalistik, och adresserar teoretiska perspektiv på mångfald, genus, etnicitet, minoriteter i medier och nyhetsjournalistik.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i föreläsningar, seminarier samt godkänt genomförande av muntliga och skriftliga examinationsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Rekommenderad litteratur

 • Wahl-Jorgensen, Karin; Hanitzsch, Thomas The handbook of journalism studies

  2nd edition.: London: Routledge, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan