Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Globala perspektiv på social förändring och digitala medier

Media and Communication Studies: Global Perspectives on Social Change and Digital Media

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV141
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde, varav 15 hp utgörs av självständigt arbete inom huvudområdet, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på engelska.

Mål

Efter att ha gått kursen ska studenterna kunna:

Kunskaper och förståelse

 • redovisa väsentligt fördjupad kunskap om aktuell forskning om digitala medier och social förändring utifrån ett globalt perspektiv, med ett särskilt fokus på utvecklingskontexter,
 • kritiskt diskutera relationen mellan samtida digital teknologi och social förändring samt hur denna relation ser olika ut i olika kontexter och kulturer,
 • visa fördjupade insikter om aktuell forskning och utveckling inom området IKT för utveckling (ICT4D),

Färdighet och förmåga

 • kritiskt värdera centrala teman, teorier och frågor inom studiet av digitala medier och social förändring,
 • kritiskt, kreativt och systematiskt integrera ny kunskap,
 • utifrån ovanstående förståelse analysera och utvärdera existerande utvecklingspolicy inom området för IKT och social förändring,
 • analysera och reflektera enskilt och i grupp kring kursens tema,
 • planera, genomföra och skriva oberoende och reflekterande forskningsöversikter,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att muntligt presentera, diskutera andras och egen forskning, samt att ge konstruktiv kritik,
 • inta ett globalt förankrat kritiskt förhållningssätt till information och forskning inom området för IKT, utvecklingssamarbete och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhälle och människors ansvar för hur den används,

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till teorier och globala perspektiv för att analysera den roll som digitala medier och informationsteknologi spelar i utvecklingskontexter. Kursen introducerar och fördjupar begrepp som utveckling, IKT för utveckling (ICT4D) och utvecklingssamarbete. Särskilt fokus läggs digitala mediers roll i utvecklingssamarbete och hur dessa kan utvärderas.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier samt en tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

 • Oosterlaken, Ilse Technology and human development

  London: Routledge, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Couldry, Nick; Mejias, Ulises Ali The costs of connection : how data is colonizing human life and appropriating it for capitalism

  Stanford, CA: Stanford University Press, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wilkins, Karin Gwinn; Tufte, Thomas; Obregon, Rafael The handbook of development communication and social change

  Chicester: John Wiley & Sons, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer vid kursstart.

Versioner av litteraturlistan