Kursplan för .NET-programmering

.NET development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS225
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Programvaruteknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-11-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: 30 hp programvaruteknik eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

 • Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik, 180 hp.
Ges även som fristående kurs

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
* beskriva möjligheter som .NET-ramverket tillhandahåller för utveckling av webbapplikationer,
* redogöra för språkmekanismer i C#,
* beskriva principerna för Object-Relational Mapping (ORM).

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
* utveckla och konfigurera webbapplikationer med ASP.NET, med separerade skikt för presentation, affärslogik och databas,
* använda ASP.NET:s säkerhetsmodell för autentisering och auktorisering,
* konstruera applikationer med dataåtkomst via LINQ.
 
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
* värdera lösningars lämplighet med tanke på underhåll och prestanda.

Innehåll

Kursen behandlar språket C# och dess specifika språkkonstruktioner samt centrala delar av .NET-ramverket. I kursen ingår utveckling av en webbapplikation där .NET-ramverket används, vilket även inkluderar aspekter kring datahantering med ORM, och säkerhetskonfiguration. Utvecklingen av en webbapplikation innefattar problemlösning samt att skriftligen dokumentera lösningen och redogöra för dess kvaliteter.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

.NET-programmering finns som e-bok, ISBN: 978-1-4842-2860-9, att ladda ner via Bibliotekets databas: Springer e-books.

Barbettini, N. (2017).
The Little ASP.NET Core book.
Finns att ladda ner på https://www.recaffeinate.co/book/