Kursplan för Databaser 2

Databases 2

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS227
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-05-18
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: 30 hp informationssystem eller motsvarande inklusive 7,5 hp databaser
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:
* Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik 180 hp

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • förklara hur NoSQL-databaser (databaser som inte är relationsbaserade) fungerar och diskutera deras skillnader och likheter med relationsdatabaser,
 • förklara vad data warehouse, data mining och distribuerade databaser är och hur de relaterar till relations- och NoSQL-databaser.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
 • implementera hantering av databastransaktioner,
 • tillämpa avancerade tekniker i relationsdatabaser, exempelvis index, vyer, triggers och stored procedures,
 • utforma och hantera NoSQL-databaser,
 • implementera databasåtkomst med object-relational mapping (ORM).

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt ska studenten efter genomgången kurs kunna:
 • värdera lämpligheten i att tillämpa relationsdatabaser och/eller NoSQL-databaser givet en verksamhets informationshanteringsbehov.

Innehåll

Kursen består av två delar. Den första delen är en fördjupning i relationsdatabaser där transaktionshantering och fleranvändarsystem behandlas samt en fördjupning i SQL. I andra delen behandlas olika typer av NoSQL-databaser med fokus på deras användning i applikationer och deras funktionalitet. Vidare behandlas användningsområden och designprinciper för de olika typerna av databaser.

Moment 1: Relationsdatabaser 3 hp
Momentet innehåller en fördjupning i relationsdatabaser. Övningar i att arbeta med vyer, index, triggers och stored procedures.

Moment 2: NoSQL-databaser 2,5 hp
Momentet behandlar olika typer av NoSQL-databaser med fokus på deras funktionalitet och användning.

Moment 3: Databaser 2 hp
Momentet består av studier av och reflektion kring användningsområden för relations- respektive NoSQL-databaser, samt hur utformning av olika typer av databaser påverkas av tekniska förutsättningar och verksamhetsbehov.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och laborationer.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.
För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd krävs väl godkänt på minst två av momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Padron-McCarthy, Thomas; Risch, Tore Databasteknik

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Forta, Ben Sams teach yourself SQL in 10 minutes

  4. ed.: Indianapolis, Indiana: Sams, [2013]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sadalage, Pramod J.; Fowler, Martin NoSQL distilled : a brief guide to the emerging world of polyglot persistence

  Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2013

  Se bibliotekets söktjänst