Kursplan för Bulgariska II

Bulgarian II

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5BU002
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 45, 2018
 • Behörighet: Bulgariska I
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det bulgariska språket och viss kännedom om bulgarisk litteratur och bulgarisk realia.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha ökade praktiska och teoretiska kunskaper om det bulgariska språket
 • ha viss kännedom om bulgarisk litteratur och bulgariska realia
 • ha ökad säkerhet i användningen av relevanta språkliga hjälpmedel

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Delkursen innehåller moment för träning av den bulgariska formläran och syntaxen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

 • kunna översätta från svenska till bulgariska och omvänt med inriktning främst på vardagsspråkets ordförråd
 • kunna i ökad utsträckning tala och uppfatta bulgariska.
Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen (muntlig språkfärdighet 3,5 hp) och genom ett skriftligt slutprov (skriftlig språkfärdighet 4 hp).

Delkurs 2. Bulgarienkunskap I, 7,5 hp
Delkursen ger en översikt över Bulgariens geografi, historia, kultur, idrott och film. Den behandlar också det bulgariska språkets historia och struktur relaterade till de andra slaviska språken samt ger en allmän översikt över Bulgariens litteraturhistoria. I kursen ingår läsning av två bulgariska noveller i översättning eller original.
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • ha grundläggande kännedom om Bulgariens historia, politiska förhållanden och geografi
 • ha viss kännedom om slaviska folk och språk
 • ha viss kännedom om bulgarisk film och idrott
 • ha en översiktlig kunskap om bulgarisk litteratur och dess historia.
Som examinationsformer används fortlöpande muntligt eller skriftligt examinations, ett skriftligt eller muntligt slutprov, inlämningsuppgifter, PM eller hemtenta.

Undervisning

Kursen är Internetbaserad.

Examination

Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Olika examinationsformer används (se under varje delkurs).
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 11,5 hp.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.