Kursplan för Bulgariska C1

Bulgarian C1

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5BU004
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2019
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Bulgariska B
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Mål

Utbildningen syftar till att ge god och allsidig praktisk språkfärdighet och ytterligare ökade teoretiska kunskaper om bulgariska språket samt utökade kunskaper om bulgarisk litteratur och kultur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* väsentligt ha utvecklat sina kommunikativa och lingvistiska färdigheter
* i tal och skrift kunna uttrycka sig på god bulgariska
* ledigt kunna använda ett centralt bulgariskt ordförråd i såväl tal som skrift
* kunna läsa och förstå bulgarisk skönlitteratur och sakprosa

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen. Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Kurser består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp
Delkursen innehåller fördjupning i bulgarisk formlära, syntax och ordbildning samt träning i översättning från svenska till bulgariska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* ha goda kunskaper i bulgarisk morfologi
* ha goda kunskaper i bulgarisk syntax
* kunna översätta tämligen avancerade texter från svenska till bulgariska

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Kursen innehåller träning i att tala och uppfatta bulgariska.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* ha utökat sin kunskap om formellt och informellt tal
* kunna hantera de vanligaste spontant uppkomna situationerna vid kontakt med språket
* kunna initiera, genomföra och avsluta ett samtal i givna ämnen
* kunna redogöra för egna upplevelser och resonera kring en artikel, bok eller film

Delkurs 3. Text och litteraturhistoria, 7,5 hp
Delkursen innehåller studiet av texter som ger ökad insikt i bulgarisk litteratur och litteraturhistoria. Kursen omfattar 300 normalsidor bulgarisk text, varav minst hälften är skönlitteratur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* ha utökat sitt bulgariska ordförråd väsentligt jämfört med föregående nivå
* kunna analysera bulgariska texter innehållsmässigt och språkligt
* utan svårighet kunna läsa olika typer av bulgarisk text

Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och/eller genom ett skriftligt slutprov.

Delkurs 4. Bulgarienkunskap II, 7,5 hp
Kursen innehåller läsning av centrala historiska och samhälleliga texter främst i översättning och fördjupat studium av enskilda verk i original. Självständigt studium av minst ett valt verk som redovisas skriftligt.

Efter avslutad kurs ska studenten:

* ha gedigna kunskaper i Bulgariens historiska och samhälleliga utveckling
* kunna förklara det moderna Bulgariens samhällsfrågor utifrån dess kulturhistoriska och historiska rötter

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början. Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen tillhör ett biområde och kan ej utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.