Kursplan för Bulgariska I

Bulgarian I

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5BU001
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att ge de första grunderna med både praktisk och teoretisk inriktning i bulgariska språket.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • vara förtrogen med allmän grammatisk terminologi
 • ha kunskap om grunderna med både praktisk och teoretisk inriktning i bulgariska språket
 • självständigt kunna söka information med hjälp av olika medier

Innehåll

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Nybörjarkurs I, 7,5 hp
Delkursen innehåller den allmänna grammatikens grunder och grammatisk terminologi samt grunderna i den bulgariska formläran och syntaxen jämte ett basordförråd med uttalsträning.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

 • känna till grunderna i den bulgariska formläran
 • kunna ett visst basordförråd
 • ha ett acceptabelt uttal
Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen, ett skriftligt och muntligt prov alfabet och uttal (1,5 hp) och genom ett skriftligt slutprov (6 hp).

Delkurs 2. Nybörjarkurs II, 7,5 hp
Delkursen innehåller en genomgång av bulgarisk formlära och syntax.

Efter avslutad delkurs ska studenten:
 • ha viss förmåga att översätta från svenska till bulgariska och omvänt med inriktning på vardagsspråkets ordförråd
 • ha någon förmåga att tala och uppfatta bulgariska.
Kunskapskontroll sker fortlöpande i samband med undervisningen och genom ett skriftligt slutprov.

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Studenterna visar resultatet av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga (se under varje delkurs). Kursen betygssätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på båda delkurserna eller delkurs 2.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.