Kursplan för Praktik i samiska

Internship in Saami

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SM016
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-06-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: 75 hp nord- eller sydsamiska
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha:

 • genomgått ett ansökningsförfarande, något som förutsätter utarbetande av ansökningshandlingar, CV m.m.
 • tillämpat förvärvade kunskaper och färdigheter i sitt huvudområde i arbetslivet
 • fått tillfälle att formulera ett ämne för det avslutande självständiga arbetet
 • genomfört ett meningsfullt projektarbete
 • utvecklat förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra
 • bildat sig en uppfattning om vad utbildningen kan leda till
 • fått möjligheter att bygga upp ett personligt kontaktnät
och vid praktik utomlands dessutom ha
 • utvecklat förmågan att kommunicera på det aktuella språket i både skrift och tal
 • förvärvat erfarenheter av att leva i en främmande miljö.

Innehåll

För att syftet med praktiken skall uppnås är det viktigt att praktikanten får möjlighet att arbeta med en mer omfattande arbetsuppgift (utredning eller projektarbete) som löper över en längre tidsperiod. I den teoretiska utbildningen utgör problemformulering, insamling av data, analys och presentation av resultat viktiga inslag. Praktiken ska leda till ökad anställningsbarhet.

Undervisning

Praktikplats
Praktik kan genomföras vid myndighet, organisation eller företag i Sverige eller utomlands som erbjuder arbetsuppgifter av värde för praktikantens studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Praktik kan ske endast på en av institutionen i förväg godkänd praktikplats. Det är den enskilde studenten som ansvarar för att han/hon får en praktikplats.

Omfattning
Praktiken omfattar en halv termin (ca 10 veckor) och fullgörs normalt under terminstid.

Examination

För att bli godkänd på kursen fordras att praktikanten tillfredsställande utfört tilldelade arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Efter avslutad praktik visar studenterna resultatet av sitt lärande genom dels en skriftlig utvärdering, dels en muntlig presentation vid ett seminarium. Examinator är praktiksamordnaren.
Praktiken bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.