Kursplan för Språkdidaktik: Nya ämnesdidaktiska perspektiv i engelska och moderna språk

Learning and Teaching Languages: New Perspectives

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF053
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa god förståelse för nya synsätt och perspektiv inom andraspråksinlärning
 • redogöra för och tillämpa begrepp från forskning och forskningsresultat i språkdidaktik
 • visa god insikt om hur metoder i engelska och moderna språk har utvecklats och förändratsvisa god kännedom om språkdidaktiska forskningsmetoder och forskningsresultat i engelska och moderna språk

Innehåll

Kursen innehåller:

 • teori och metod i andraspråksinlärning i engelska och moderna språk
 • kritisk bedömning av nya undervisningsmetoder och inlärningsstrategier i engelska och moderna språkstudenters egna arbeten med att utforma och utveckla didaktiska planeringar

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Det är obligatorisk närvaro vid seminarier.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Obligatorisk litteratur

 • García Mayo, María del Pilar; Gutiérrez Mangado, María Junkal; Martínez, María Contemporary approaches to second language acquisition

  Amsterdam: John Benjamins Publishing Co., 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Saville-Troike, Muriel; Barto, Karen Introducing Second Language Acquisition Third Edition

  3. ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Valbar litteratur tillkommer om cirka 500 sidor som bestäms utifrån kursdeltagares språkinriktning och från listan på valbar litteratur som anges i Studiehandledningen.

Versioner av litteraturlistan