Kursplan för Digitalisering i språkundervisningen: Teori och praktik

Computer-Assisted Language Learning: Theory and Practice

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF054
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-01-31
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenten utvecklar kunskaper om digitaliseringens betydelse för språklärandet. Studenten ska vidare utveckla sin egen digitala kompetens och öka sin förmåga att använda och integrera informations- och kommunikationsteknologi i språkundervisningen.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om betydelsen av den digitala utvecklingen för lärandeprocesser i skolan och för språkundervisningen
 • relatera möjligheter och problem med informationsteknologiska verktyg till språkdidaktiska perspektiv
 • använda digitala verktyg för muntlig och skriftlig presentation i undervisningssyfte
 • integrera digitala verktyg i språkundervisningen
 • reflektera över och diskutera frågor som rör etik och regelverk för användning av sociala medier och digitala verktyg i skolan.

Innehåll

 • Teoribildning om digitalisering och dess betydelse för samhällsutveckling och utbildning
 • Nya ämnesdidaktiska perspektiv som rör nätbaserat lärande och digital teknik i undervisningen
 • En orientering i sociala medier, personliga lärmiljöer, digitala verktyg och mobilt lärande, vilken relateras till språkundervisningens mål, innehåll och form
 • Muntlig och skriftlig presentation med digitalt stöd
 • Frågor som rör etik och regelverk för användning av sociala medier och digitala verktyg i skolan
 • Planering, genomförande och utvärdering av undervisning där digitalisering ingår som metod
 • Feedback och bedömning med hjälp av digitala verktyg.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Det är obligatorisk närvaro vid seminarier.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt exv genom aktivt deltagande i seminarier och skriftliga examinationsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Denna kurs ersätter 9LF032 Fokus på IKT i språkundervisningen och kan inte tas med i examen tillsammans med den.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Diaz, Patricia Arbeta formativt med digitala verktyg

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edvardsson, Jenny; Godhe, Anna-Lena; Magnusson, Petra Digitalisering, literacy och multimodalitet

  Upplaga 1: 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Smith, Steve; Conti, Gianfranco Jones, Elspeth The language teacher toolkit

  2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kvarnsell, Helena; Isaksson, Christer Vi får det att funka! : framgångsrika exempel på IT i skolan

  Stockholm: Ekerlids, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompendium innehållande språkdidaktisk litteratur samt digitala publikationer (ca 250 sidor).

Referenslitteratur

 • Kempe, Anna-Lena; Selander, Staffan Design för lärande

  2. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diaz, Patricia Webben i undervisningen : digitala verktyg och sociala medier för lärande

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svensson, Patrik Språkutbildning i en digital värld : informationsteknik, kommunikation och lärande

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Säljö, Roger Lärande och kulturella redskap : om lärprocesser och det kollektiva minnet

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tornberg, Ulrika Språkdidaktik

  6 uppl.: Gleerups Utbildning AB, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan