Kursplan för Studiehandledning i skolan

Multilingual Study Guidance in School

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 9LF052
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik GXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs. Kursen gäller från v 36, 2019.

Mål

Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig kunskaper inom området studiehandledning i skolan. Studenten skall även utveckla en ökad förmåga att hjälpa flerspråkiga och nyanlända elever att nå målen i skolans ämnen genom studiehandledning på modersmål/starkaste skolspråk.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • redogöra för centrala delar av skolans värdegrund och kunskapssyn och diskutera dessa med utgångspunkt i begreppet interkulturell kompetens
 • reflektera över och diskutera innehållet i de styrdokument som reglerar utbildningens organisation för flerspråkiga och nyanlända elever i relation till den egna verksamheten inom studiehandledning
 • redogöra för centrala teoribildningar och aktuella studier inom flerspråkighet och diskutera deras betydelse för språk- och kunskapsutveckling hos flerspråkiga och nyanlända elever
 • analysera didaktiska val i den egna verksamheten och relatera dessa till kursens teoretiska ramar och elevernas förutsättningar för lärande
 • reflektera över och diskutera elevers måluppfyllelse i relation till olika samarbetsformer mellan studiehandledare, klass- och ämneslärare
 • redogöra för hur digitala verktyg kan integreras i den egna verksamheten inom studiehandledning på modersmål i klassrummet och inom fjärrundervisning.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra moduler:

 • Modul 1 inleds med en introduktion i svensk skolhistoria, skolkultur, värdegrund och kunskapssyn i relation till ett inkluderande och interkulturellt förhållningssätt i skolans verksamhet. Teoretiska perspektiv på flerspråkighet och modersmål kopplas till utbildningens organisation för flerspråkiga och nyanlända elever, studiehandledningens utformning och studiehandledarrollen.
 • Modul 2 behandlar läroplansteori inklusive, lagar, regelverk, kursplaner, kunskapskrav, bedömning och betyg. I denna modul läggs också fokus på teoretiska perspektiv på relationen mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk baserat på forskning och beprövade erfarenheter.
 • Modul 3 ger deltagarna möjlighet att utveckla en förmåga att analysera didaktiska val som anses vara centrala inom studiehandledningspraxis.
 • Modul 4 sätter fokus på två områden: samverkan mellan studiehandledare och annan undervisande personal för elevens lärande samt digitalisering som metod för att bedriva studiehandledning på modersmål, inklusive tekniska förutsättningar och arbetsformer för fjärrundervisning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Det är obligatorisk närvaro vid seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Denna kurs ersätter kursen 9LF037 Studiehandledning i skolan och kan inte tas med i examen tillsammans med den.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Basaran, Hülya Nyanlända elever i mitt klassrum : språkutveckling med digitala resurser

  1. uppl.: Stockholm: Gothia fortbildning, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Otterup, Tore; Kästen Ebeling, Gilda En god fortsättning : nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Sidorna 183-198, kapitel av Jenny Rosén

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gibbons, Pauline Sandell Ring, Anniqa Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

  4., uppdaterade uppl.: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning Svensson, Gudrun; Svensson, Jenny; Strazer, Boglárka; Wedin, Åsa

  Stockholm: Skolverket, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Molin, Martin; Gustavsson, Anders; Hermansson, Hans-Erik Meningsskapande och delaktighet : om vår tids socialpedagogik

  Göteborg: Daidalos, 2008

  Sidorna 105-117 av Hassan Sharif.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lahdenperä, Pirjo; Sundgren, Eva Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

  Första upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bunar, Nihad Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reath Warren, Anne; Uddling, Jenny Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i studiehandledning på modersmål

  Skolverket, 2019

  https://www.skolverket.se/download/18.266e4aa5171bb85dcd8287d/1589891012816/Artikel%203_Flerspra%CC%8Akiga_Kunskapsutvecklande.pdf

  Obligatorisk

 • Sheikhi, Karin; Ucar, Tamar Studiehandledning för flerspråkiga elever - kunskapsutveckling genom modersmålet

  Första upplagan: Stockholm: Gothia Fortbildning, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Studiehandledning på modersmålet : att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever

  Stockholm: Skolverket, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd

  Stockholm: Skolverket, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sharif, Hassan Jag kan mycket, men inte på svenska

  Skolverket, 2018

  https://www.skolverket.se/download/18.32744c6816e745fc5c357/1574180774817/Artikel_Flersprakighet_HasssanSharif.pdf

  Obligatorisk

 • Sheikhi, Karin Samarbete för framgångsrik studiehandledning på modersmål

  Skolverket, 2019

  https://www.skolverket.se/download/18.32744c6816e745fc5c31dcc/1576841337232/artikel 1_Flerspråkiga_Organisera.pdf

  Obligatorisk

 • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019

  Sjätte upplagan: [Stockholm]: Skolverket, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gareis, Marita; Oxley, Simeon; Reath Warren, Anne Studiehandledning på modersmålet i praktiken

  Skolverket, 2020

  Obligatorisk

 • Reath Warren, Anne Studiehandledning på modersmålet : teori och praktik

  Första utgåvan: Stockholm: Natur & Kultur, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom tillkommer ca 200 s enligt lärares anvisningar.", totalt ca 1000 s.

Referenslitteratur

Kurslitteratur

Versioner av litteraturlistan