Kursplan för IT-system och människor i samspel

IT Systems and Human Factors

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD017
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Människa-datorinteraktion A1N, Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med 60 hp datavetenskap/teknik/systemvetenskap inklusive en grundkurs i människa-datorinteraktion. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för centrala begrepp inom forskning om "den mänskliga faktorn" och kognitivt arbete;
 • analysera kognitivt arbete på ett systematiskt sätt enligt beprövade metoder;
 • redogöra för och jämföra olika modeller av mänsklig styrning av dynamiska och komplexa system;
 • analysera tillämpningar av automation och beskriva villkoren för en välfungerande interaktion mellan människa och teknik;
 • analysera incidenter och olyckor i teknologiska system med hänsyn till grundläggande villkor för mänsklig styrning av sådana system;
 • värdera användargränssnitts och systeminteraktioners betydelse för överordnade värden, såsom effektivitet, produktivitet, säkerhet, hälsa och hållbar utveckling;
 • visa prov på hur resilienta designlösningar för informationsteknologiska system fungerar.

Innehåll

Människan som operatör och faktor att räkna med vid styrning av komplexa system. Operatörens processgrafik som en del av det effektiva arbetet. Motiv för och genomförande av kognitiva arbetsanalyser. Användargränssnittens och systeminteraktionens betydelse för övergripande ändamål som effektivitet, produktivitet, säkerhet, hälsa och hållbar utveckling. Begreppet "den mänskliga faktorns" utveckling och betydelse för styrning och kontroll av sociotekniska system. Modeller av mänskligt beslutsfattande. Analyser av "den mänskliga faktorns" roll för latenta systemfel inom ramen för haveriutredningar.

Undervisning

Föreläsningar. Seminarier. Handledning.

Examination

Inlämningsuppgifter. Konstruktivt deltagande i seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej räknas in i examen tillsammans med 1MD018 Människor i komplexa system.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.