Kursplan för Inbyggda styrsystem, projekt

Embedded Control Systems, Project

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1RT911
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Inbyggda system A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Introduktion till datorbaserade reglersystem samt därutöver kursen Realtidssystem, eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa färdigheter som fordras för att delta i genomförandet av ett realistiskt inbyggt styrsystemprojekt, med deltagare med olika bakgrund och kompetens
 • redogöra för hur ett stort inbyggt styrsystemprojekt drivs från planering till genomförande
 • hitta effektiva och tillförlitliga tekniker för konstruktion av komplexa inbyggda styrsystem, där det på förhand inte är givet från vilket område sådana tekniker kan inhämtas
 • redogöra för styr-/reglerfunktionens roll ur ett holistiskt systemperspektiv
 • redogöra för och reflektera över sin egen roll i projektgruppen och i utvecklingsprocessen.

Innehåll

Kursen är projektbaserad och förutsätter användandet av avancerade metoder och verktyg från dynamiska system och datorteknik. Som exempel på tillämpning väljs ett system bestående av en eller flera autonoma robotar och modern givarutrustning inklusive exempelvis video och ultraljud. Projektuppgifterna kräver systemtänkande, dvs. helhetssyn med betoning på systemets funktion, och inbegriper konstruktion av robotsystem, modellbaserad design av algoritmer och implementering i en realtidsmiljö. Samspelet mellan design och implementering får därmed särskild uppmärksamhet. Experimenten möjliggör praktisk utvärdering av erhållen prestanda och analys av för- och nackdelar med den valda systemlösningen.

Undervisning

Föreläsningar och projektarbete.

Examination

Skriftlig och muntlig presentation av projektarbetet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kursmaterial beroende på projektets inriktning.