Kursplan för Hälsoekonomi - metoder för ekonomiska utvärderingar av hälsointerventioner och program

Health Economics: Methods for Economic Evaluations of Health Interventions and Programmes

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3ME087
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-01-25
 • Inrättad av: Programkommittén för läkarprogrammet
 • Reviderad: 2018-11-22
 • Reviderad av: Programkommittén för läkarprogrammet
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: 180 hp.

  För läkarprogrammet:
  För tillträde till ny termin krävs att samtliga obligatoriska moment och tentamensprov skall vara godkända från samtliga terminer som föregår den som studenten läser (är registrerad på) eller senast har läst. För tillträde till ny termin medges dock att tre (3) obligatoriska moment och en (1) tentamen kan kvarstå som ej godkänd(a) från närmast föregående termin.

  För tillträde till termin 6 beviljas inga dispenser vad gäller ej avslutade moment eller examinationer på terminerna 1-4 samt för tillträde till termin 11 beviljas inga dispenser vad gäller ej avslutade moment eller examinationer på terminerna 1-9.            

  Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning
 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen är en valbar kurs inom läkarutbildningen. För tillträde till kursen inom läkarutbildningen krävs studier fram till och med termin 10.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • förklara vikten av hälsoekonomi vid prioriteringsbeslut på nationell, regional, och lokal nivå.
 • redogöra för och tillämpa de teorier och metoder som behövs för att värdera en intervention utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv
 • använda granskningsmallar för att identifiera styrkor och svagheter i publicerade hälsoekonomiska studier
 • använda excel för att göra en hälsoekonomisk utvärdering

Innehåll

I kursen kompletteras teoretiska föreläsningar med praktiska övningar för att studenten ska kunna omsätta sina kunskaper till färdigheter.
 
Föreläsningarna beskriver teorier bakom och metoder för hälsoekonomiska utvärderingar. Steg-för-steg får studenten följa de olika stegen. Först identifieras och ev. värderas resursåtgång, monetära effekter, och hälsoeffekter för medicinska insatser. Därefter utvärderas om effekterna av insatser motiverar resursåtgång från ett hälsoekonomiskt perspektiv. Slutligen testas resultatets känslighet för antaganden bakom utvärderingarna.
 
Seminarierna ger studenten chansen att själv genomföra de olika momenten i en hälsoekonomisk utvärdering. Detta underlättar förståelsen för teoretiska antagande bakom och metoder för utvärderingar. Dessutom får studenten kritiskt granska publicerade utvärderingar. Detta hjälper studenter att inte bara få insikt i de teorier och metoder studenten själv tillämpar utan även andra.
 
Avslutningsvis möter studenten representanter för myndigheter, landsting och industri för att förstå användning av hälsoekonomi vid prioriteringsbeslut.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och möten med företrädare från olika myndigheter.
Kursen ges i huvudsak på svenska med enstaka engelska moment.
Praktiska övningar i Excel, kräver att studenten har tillgång till programvaran och viss erfarenhet av att arbeta i programmet.

 

Examination

Studenten ska genomföra en utvärdering av ett hypotetiskt läkemedel och skriftligen sammanfatta utvärderingen i termer av en s.k. reimbursement dossier, en rapport som används av myndigheter som underlag för subventionsbeslut. Dossiern lämnas in i slutet av kursen.
 
Studenten ska också kritiskt granska två till tre hälsoekonomiska studier. Dessa granskningar ska skriftligen lämnas in inför obligatoriska seminarier som anordnas i slutet av kursen. Seminarierna ger studenten möjlighet att ställa frågor kring granskningarna eller kursen i helhet.
 
För läkarstudenter gäller även:
 
För regelverk om frånvaro från obligatoriska moment samt regler för deltagande vid tentamen, se utbildningsplan i studiehandboken.

Studerande som underkänts har rätt att genomgå kursen ytterligare 4 gånger (=totalt 5). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tillfälle.

Avbruten praktik i förtid:
En student kan komma att underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en patient, annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen. En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och hur och när kontrollen kan äga rum samt hur dessa skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs. Beslut om den individuella studieplanen kan av programkommittén delegeras till studiesocial kommitté eller motsvarande med studentrepresentation.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.