Kursplan för Perception och visuell design

Perception and Visual Design

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD025
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Människa-datorinteraktion A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp varav 10 hp människa-datorinteraktion på avancerad nivå.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Att förse studenterna med kunskap om viktiga egenskaper hos människans visuella perception, liksom om några vanliga visualiseringstekniker, som är centrala för designen av ändamålsenliga visualiseringar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera generella begrepp och teorier rörande människans visuella perception som är relevanta för design av ändamålsenliga och effektiva visualiseringar.
 • beskriva centrala aspekter av människans visuella perception och hur denna kunskap används i designen av ändamålsenliga och effektiva visualiseringar.
 • utvärdera datorgenererade visualiseringar genom att använda principer och teorier från forskning om synsinnet.
 • välja lämpliga visualiseringsstrategier och kunna motivera dessa val.
 • redogöra för aktuell vetenskaplig forskning inom området.

Innehåll

Visuella sammanhang och optik, ljushet, kontrast och ljuskonstans, färg, uppmärksamhet, uppfattande av objekt, uppfattande av rymd, vanliga visualiseringstyper, effektivitet hos visualiseringar, visualisering av information som vetenskapsområde.

Undervisning

Föreläsningar. Seminarier. Grupparbeten. Handledning.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) samt inlämningsuppgifter (2 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.