Kursplan för Projekt DV

Project CS

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT054
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-11-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  150 hp datavetenskap, varav minst 30 hp på avancerad nivå. Kurser i programmering, algoritmer och datastrukturer, operativsystem och datakommunikation måste ingå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • arbeta för ett konstruktivt samarbete utifrån olika samarbetsroller.
 • delta i genomförandet av ett realistiskt programutvecklingsprojekt med externa intressenter och kravställare.
 • redogöra för hur ett stort programutvecklingsprojekt drivs från planering till genomförande.
 • avgränsa en öppen uppgift, följa en lämplig projektarbetsmetodik och utföra planering efter den så att det kan genomföras inom givna ramar.
 • använda moderna konstruktionsprinciper och programmeringsmetoder.
 • redogöra för och reflektera över sin egen roll i projektgruppen och i utvecklingsprocessen.

Innehåll

Breddning och fördjupning av kunskaper inom områdena:

 • Distribuerade system, t.ex. distribuerade operativsystem, distribuerade databaser, feltolerans, atomära händelser och synkronisering.
 • Projektarbetsmetodik, omfattande planeringsmetoder för projekt, arbetsmetoder inom datateknik, projektrapportering, dokumentation och rapportskrivning.

Undervisning

Kursen drivs i projektform med komplettering av föreläsningar, gästföreläsningar och studiebesök efter önskemål från deltagarna och baserat på det aktuella problemet. Moment med obligatorisk närvaro kan förekomma.

Examination

Genomfört projekt och skriftliga och muntliga rapporter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen är tänkt att läsas omedelbart före examensarbetet för masterexamen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.