Kursplan för Öppen fördjupningskurs i systemteknik

Advanced Course on Topics in Systems and Control

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1RT005
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Inbyggda system A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp och Reglerteknik II. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Syftet med denna kurs är att ge en fördjupning inom reglerteknik, signalbehandling eller systemanalys, utöver det som erbjuds i det ordinarie kursutbudet. Det kan t.ex. ske genom studier av forskningsrapporter, böcker, genom ett individuellt projekt eller genom att följa en kurs inom forskarutbildningen.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • tillgodogöra sig nytt material på avancerad nivå genom betydande andel självstudier
 • sammanfatta och utvärdera innehållet i det valda specialområdet
 • identifiera, införskaffa och använda nyckelkunskap associerad med uppgiften
 • integrera, generalisera och kombinera tidigare tillägnad kunskap inom något av områdena reglerteknik, signalbehandling och systemanalys

Innehåll

Det exakta innehållet fastställs vid varje enskilt tillfälle. Innehållet ska vara på fördjupningsnivå inom ett delområde (tolkat i vid mening) av reglerteknik, signalbehandling eller systemanalys och deras tillämpningar.

Undervisning

Fastställs vid varje enskilt kurstillfälle.

Examination

Lämplig examination beror av innehållet och fastställs av examinator vid varje enskilt kurstillfälle. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursens projekttitel och handledare registreras i UPPDOK för varje enskild registrering. Denna kurs skiljer sig från 1RT006 Öppen fördjupningskurs i systemteknik II, 10 hp enbart ifråga om omfattning, och inte ifråga om nivå. Båda kurserna kan räknas in i en masterexamen förutsatt att innehållet inte överlappar.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

Kurslitteratur fastställs vid varje enskilt kurstillfälle.