Kursplan för Arabiska B

Arabic B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AB201
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-15
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-09-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2019
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Arabiska A.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ämneslärarprogrammet, Språkvetarprogrammet och som fristående kurs. Kursen motsvarar termin 2 av Orientalistikprogrammet, arabisk inriktning. Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkurs 1 och 2: Arabiska B1  och Arabiska B2

 • med språkvetenskaplig terminologi redogöra för arabiska verbets former och syntax, jämte grundläggande satssyntax med de vanligaste logiska satsfogningarna och olika typer av underordnade satser,
 • använda ett arabisk-engelskt standardlexikon,
 • beskriva standardarabiskans morfosyntax (form- och satslära) detaljerat med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i arabiska texter,
 • läsa enkel arabisk sakprosa i normal hastighet med begripligt uttal,
 • utan hjälpmedel översätta arabiska lärobokstexter och därvid analysera starka och svaga ordbildningar samt grundläggande syntax,
 • med hjälpmedel översätta enklare arabisk prosa.
 • förstå och aktivt använda idiomatiska arabiska uttryck i enkla samtal på standardarabiska samt på en talad dialekt,
 • aktivt använda ett basordförråd som innefattar sociala situationer på olika formalitetsnivåer.
 Avseende delkurs 3: se Funktionell grammatik (5LN232).

Avseende delkurs 4: se Arabisk litteratur (5AB230).

Avseende delkurs 5: Se Kulturbärande religioner (5AA021)

Avseende delkurs 6: Mindre självständigt arbete
 • under handledning genomföra en mindre empirisk eller rent teoretisk studie utifrån en frågeställning med anknytning till huvudområdet och med användning av muntligt eller skriftligt originalmaterial på huvudspråket
 • huvudsakligen korrekt transkribera text på originalspråk med reversibelt transkriptionssystem
 • med stöd av handledare planera (sätta upp mål, disponera tidsramar, urskilja struktur) arbetsuppgifter och med viss självständighet ta ansvar för genomförandet.
 • med stöd av handledare finns för uppgiften relevant litteratur, samt korrekt referera relevanta delar av detta
 • i skrift presentera resultatet av undersökningen i en uppsats strukturerad utifrån frågeställningen, skriven på huvudsakligen grammatiskt korrekt prosa
 • korrekt citera och referera källor skriva hänvisningar och referenser

Innehåll

Fördjupade färdigheter och kunskaper i den moderna standardarabiskan och dess litteratur, samt grundläggande förmåga att använda den funktionella grammatikens begrepp på ett arabiskt textmaterial.

Kursen består av delkurserna: Arabiska B1, 7,5 hp, Arabiska B2, 7,5 hp som båda inkluderar såväl grammatik, textanalys som muntlig och skriftlig färdighet, samt två av följande delkurser: Funktionell grammatik 7,5 hp, Arabisk litteratur 7,5 hp, Kulturbärande religioner, 7,5 hp.

Student som avser att ta ut högskoleexamen, 80 hp, kan efter godkännande av examinator ersätta en ingående kurs, dock ej arabisk grammatik och text, med Mindre självständigt arbete, 7,5 hp. Studenten genomför då en mindre undersökning med lingvistisk, litterär eller didaktisk inriktning, som presenteras i en mindre uppsats.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Arabiska B1: Examination sker genom:
a) Kort skriftligt PM 7-10 sidor.
b) Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift.
c) Salsskrivning.

Arabiska B2: Examination sker genom:
a) Muntliga och skriftliga uppgifter under kursens gång, enligt anvisning vid kursstart.
b) Skriftlig salsskrivning.
c) Muntligt prov.

Samtliga moment måste vara godkända för G på delkursen. För VG krävs VG på  salsskrivning samt ytterligare ett moment.

Avseende delkurs 3: se Funktionell grammatik (5LN232).

Avseende delkurs 4: se Arabisk litteratur (5AB230).

Avseende delkurs 5: Se Kulturbärande religioner (5AA021).

Avseende delkurs 6: Mindre självständigt arbete.
Examinationen sker i form av ett mindre självständigt arbete på svenska eller engelska om ca 15 sidor. Inlämning sker i slutet av kursen, exakt datum för inlämning meddelas av läraren vid kursstart.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

Studenter som tidigare inom ramen för andra kurser läst två av delkurserna 3-5, kan efter kontakt med examinator byta ut en av dessa mot kursen Mellanöstern, Nordafrika, Central- eller Sydasien.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med någon av kurserna Arabiska 2 (5AB218), Funktionell grammatik (5LN232), Arabisk litteratur (5AB230), Kulturbärande religioner (5AA021). Arabiska B1 och Arabiska B2 motsvarar tidigare delkurser Arabisk grammatik och text 7,5 hp och, Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska 2 7,5 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med dessa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

delkurs 1 och 2: Arabiska B1 och Arabiska B2

I tillägg till nedanstående ingår också kompendium/handouts i samband med undervisning. Du bör också ha ett lämpligt engelskt-arabiskt lexikon.

 • Schulz, Eckehard; Krahl, Günther; Reuschel, Wolfgang Standard Arabic : an elementary - intermediate course

  Rev. English ed. /b by Eckehard Schulz ; editorial consultants James Dickins ...: Cambridge: Cambridge University Press, 2000

  Betoning på kap 12 och framåt (men hela ska behärskas!)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wehr, Hans; Cowan, J. Milton A dictionary of modern written Arabic (Arabic-English)

  4th ed. considerably enl. and amended by the author: New York: Spoken Language Services, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Badawi, El-Said M.; Carter, Michael G.; Gully, Adrian Modern written Arabic : a comprehensive grammar

  London: Routledge, 2004

  Referenslitteratur - det är lämpligt att använda minst en referensgrammatik, men du har möjlighet att välja vilken själv.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Haywood, John Alfred; Nahmad, Hayim Musa New Arabic grammar of the written language

  2. ed.: London: Lund Humphries, 1993

  Referenslitteratur - det är lämpligt att använda minst en referensgrammatik, men du har möjlighet att välja vilken själv. Denna är ett bra alternativ för dig som behöver komma ikapp i kursen, men inte så bra som fördjupad referensbok om du är mer lingvistiskt orienterad.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ryding, Karin C. A reference grammar of modern standard Arabic

  Cambridge, UK ;a New York: Cambridge University Press, 2005

  Referenslitteratur - det är lämpligt att använda minst en referensgrammatik, men du har möjlighet att välja vilken själv.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Liddicoat, Mary-Jane; Lenanne, Richard; Abdul Rahim, Iman Intergrated Arabic Ahlan wa Sahlan. Syrian Colloquial Arabic. A Functional Course. Online Edition 2011

  Institutionen för lingvistik och filologi,

  Denna volym lämnas ut under lektionstid, alternativt hittas den på studentportalen.

Det är obligatoriskt att använda minst en arabisk grammatik - men vilken av de föreslagna alternativen som passar dig bäst kan du själv välja. Stöd ges av lärare.

delkurs 3 Grammatik och textlingvistik

Se information för kursen "Funktionell grammatik" inom lingvistik

delkurs 4 Arabisk litteratur

 • Kronholm, Tryggve Spegelbilder : den arabiska litteraturens historia

  Stockholm: Natur och kultur, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

samt kompendiematerial som tillhandahålls av läraren till kopieringspris.

Delkurs 5: Kulturbärande religioner

Se information för den fristående kursen Kulturbärande religioner