Kursplan för Etik och folkhälsa

Public Health Ethics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FV377
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap A1N, Vårdvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-06-21
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2018-12-19
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  180 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursens mål är att ge kunskaper om de etiska teorier och begrepp som är särskilt tillämpliga för frågor om hur individens intressen skall vägas mot det allmänna folkhälsointresset.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • presentera några centrala etiska teorier och principer som på olika sätt är relevanta för folkhälsoområdet
 • kritiskt analysera några olika etiska hållningar för en avvägning mellan individens och det allmännas intressen;
 • redogöra för och kritiskt diskutera de etiska problem som uppstår i samband med folkhälsopolitik
 • självständigt skriftligt formulera en sammanhängande argumentation i någon folkhälsoetisk fråga, på ett sådant sätt att inte enbart de deskriptiva inslagen presenteras utan också de värderingsmässiga utgångspunkterna blir tydliga.

Innehåll

Under kursen diskuteras olika typer av etiska frågeställningar som aktualiseras inom folkhälsoområdet. Bland annat berörs frågor relaterade till individens kontra samhällets ansvar för exempelvis livsstilsrelaterade sjukdomar, etiska aspekter av folkhälsokommunikation gällande exempelvis vaccination samt prioriteringar av samhällets resurser. Folkhälsoetiska frågor analyseras och diskuteras mot bakgrund av normativa etiska teorier samt bioetiska principer.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker i form av gruppredovisning, seminarier, individuellt uppsatsskrivande samt opponering på en annan students uppsats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 3FV209 Etik och folkhälsa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Övrig litteratur i anslutning till seminarier och uppsatsförfattandet tillkommer

Versioner av litteraturlistan