Kursplan för Hållbar utveckling - synsätt och deras diskurser - en seminarieserie

Sustainable Development: Worldviews and Discourses - a Seminar Series

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV553
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Genomgången första termin på Masterprogram i hållbar utveckling.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt analysera olika synsätt på hållbar utveckling och skilda ideologier inom miljö-, utvecklings- och hållbarhetsområdet;
 • kritiskt analysera kontroverser, likheter och oenigheter i hållbarhetsdebatten genom att härleda olika ståndpunkter till grundantaganden och synsätt kring människan, naturen, utveckling, teknik och ekonomi;
 • använda diskursanalys som verktyg för att förstå debatten och praktiska tillämpningar av begreppet hållbar utveckling

Innehåll

I kursen kommer studenten att lära sig om samhällsvetenskaplig teori för att kritiskt kunna förhålla sig till olika antaganden om hållbar utveckling. Grundantaganden om hur människan, naturen, utveckling, teknik och ekonomi hänger samman analyeras genom att tillämpa diskursanalys. Studenten kommer därigenom att lära sig hur man strukturerar en argumentation genom att använda diskursanalys som verktyg.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (1 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1 hp), samt genom skriftlig redovisning (2,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Dryzek, John S. The politics of the Earth : environmental discourses

  3. ed.: Oxford: Oxford University Press, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bacchi, Carol Lee; Goodwin, Susan Poststructural policy analysis : a guide to practice

  New York, NY: Palgrave Pivot, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Digital Compendium Online MSD Spring

  CEMUS, 2020

  www.cemus.uu.se/msd

  Online kompendium med 3-4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via www.cemus.uu.se/msd

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan