Kursplan för Hållbar design - ekologi, kultur och mänskligt byggda världar

Sustainable Design: Ecology, Culture and Human Built Worlds

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV076
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: 60 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika teoretiska designprinciper och modeller för hållbar design;
 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till hållbar design ur ett etiskt, kulturellt och historiskt perspektiv;
 • kritiskt granska olika designlösningarnas ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser;
 • självständigt tillämpa en specifik designteori på en avgränsad utmaning inom hållbarhetsområdet.

Innehåll

I kursen introduceras begreppen hållbar utveckling och design ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen inkluderar en bred orientering och genomgång av olika designprinciper och modeller för hållbar design, som till exempel design med inspiration av naturen och utifrån ekologiska system och förutsättningar. Dessa exempel granskas och problematiseras sedan utifrån en kritisk analys och diskussion med fokus på etik, makt, risker och möjligheter, idéhistoriska exempel, skilda kultur- och världsbilder, och estetik. I kursen tillämpas förvärvade teoretiska kunskaperna inom en specifik designprincip på ett område inom hållbarhetsområdet. Kursen eftersträvar en tvärvetenskaplig arbetsprocess där design inbegriper tekniskt, socialt, ekonomiskt, ekologiskt integrerade och hållbara system. Genom projektarbetet finns möjlighet att utforska olika kreativa redovisningssätt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (2 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1,5 hp), samt genom skriftlig redovisning (3,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av ett projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ceschin, Design for Sustainability [Elektronisk resurs]

  Routledge, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wangel, Josefin; Fauré, Elénore Beyond Efficiency : a speculative design research anthology in which we seek to deconstruct ecomodern imaginaries of urban sustainability trough exploring what more just and sustainable living environments could be like

  1. Auflage.: Baunach: AADR, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mareis, Claudia; Paim, Nina Design struggles : intersecting histories, pedagogies, and persperctives

  Amsterdam: Valiz, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Digital Compendium Online SDESIGN

  CEMUS, 2020

  www.cemus.uu.se/sdesign

  Online kompendium med 1-3 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via Studium

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan