Kursplan för Toxikologi D

Toxicology D

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG381
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen inklusive 60 hp biologi samt 30 hp kemi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande toxikologiska principer samt beskriva hur olika kemikalier tas upp, omsätts och elimineras från kroppen
 • redogöra för olika organs betydelse vid detoxifiering/toxifiering av kemikalier, samt mekanismer vid kemikalieinducerad neurotoxicitet och endokrin toxicitet
 • redogöra för olika beteendetester och deras betydelse för att upptäcka olika neurologiska och endokrinologiska störningar
 • förklara och diskutera när olika kemikalier kan vara som mest toxiska, vilka mekanismer som ligger bakom störningarna och hur olika kemikalier kan samverka under utvecklingen för att inducera skador
 • redogöra för olika genetiska testmetoder, samt skador efter olika typer av joniserande strålning
 • tillämpa och kritiskt granska olika toxikologiska frågeställningar och deras koppling till olika riskbedömningskriterier

I kursen ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten

 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling
 • visa insikt om biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället
 • ta ansvar för sitt kunskapsbehov.

Innehåll

Allmänna toxikologiska principer och disposition av toxiska ämnen. Momentet innefattar grundläggande beskrivning hur ämnen absorberas, distribueras och elimineras från kroppen. Momentet innehåller kännedom om toxikokinetiska modeller och biotransformations processer.

Toxicitet i specifika målorgan - effekter och mekanismer: Momentet innefattar grundläggande toxikologisk kunskap om kemikaliers inverkan på centrala organ som är av betydelse för ämnens upptag/eliminering och detoxifiering/toxifiering. Grundläggande kunskap om hur kroppens kommunikationssystem, nervsystemet och det endokrina systemet påverkas av kemikalier.

Beteendetoxikologi: Momentet innefattar grundläggande beteendetoxikologisk kunskap, hur man med olika beteendetekniker kan upptäcka kemikalier som ger funktionella störningar

Utvecklingstoxikologi: Momentet innefattar grundläggande kunskap om olika utvecklingsfaser; embryonal- och fosterutveckling, utveckling under nyföddhetsperioden. Kritiska utvecklingsfaser då teratogena skador och funktionella störningar induceras.

Genetisk toxikologi och joniserande strålning: Momentet innefattar grundläggande kunskap om genetiskt inducerade skador och generella genetiska testmetoder, samt mekanismer vid kemisk inducerade skador och skador efter joniserande strålning.

Toxikologi i samhället: Miljötoxikologi, livsmedelstoxikologi, klinisk toxikologi, epidemiologi, riskbedömning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturuppgifter och laborationer. De studenter som läser introduktionen till masterstudier, vilken löper som en seminarieserie under hela perioden, utför ett mindre omfattande litteraturprojekt. Deltagande i seminarier, litteraturuppgiftens delar och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 8 hp; Laborationer 4 hp; Litteraturuppgift 1 hp och Masterintroduktion 2 hp, alternativt seminarieserie 2 hp.

Delkursen teori examineras genom skriftlig tentamen.

Delkursen laborationer fordrar genomförda laborationer och skriftliga laborationsrapporter.

Delkursen litteraturuppgift fordrar skriftlig och muntlig presentation av litteraturuppgift.

Introduktionen till masterstudier fordrar aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport, och genomförd studieplanering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej samtidigt tillgodoräknas i examen med 1BG209 Toxikologi.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Klaassen, Curtis D.; Watkins, John B.; Casarett, Louis J. Casarett & Doull's essentials of toxicology

  2nd ed.: New York: McGraw-Hill Medical, c2010

  Se bibliotekets söktjänst