Kursplan för Tyska B5

German B5

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY018
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-03-02
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 33, 2019
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Tyska A
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300/330 hp.

Mål

Utbildningen syftar till att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten i tyska samt att fördjupa kunskaperna i tysk språkvetenskap. Vidare syftar kursen till att ge kunskaper om de tyskspråkiga ländernas litteratur, kultur och samhällsförhållanden samt insikter i ämnesmetodik och ämnesdidaktik.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha befäst och fördjupat kunskaperna i tysk grammatik och ha utvecklat en utökad medvetenhet om de kontrastiva skillnaderna mellan svenska och tyska
 • ha goda kunskaper om tysk språk- och litteraturhistoria, för att kunna förstå och diskutera språk och litteratur i ett kulturellt och socialt sammanhang
 • kunna översätta en medelsvår text från svenska till tyska
 • ha utökat sitt aktiva och passiva tyska ordförråd jämfört med basordförrådet
 • ha fått större förtrogenhet med vetenskapliga begrepp och ett vetenskapligt arbetssätt
 • ha utökat sin förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera information
 • ha kunskaper i tyskundervisningens metodik inom det svenska skolväsendet
 • genom utlandsstudier ha fått ökade kunskaper om tysk kultur och tyskt skolväsende samt ökad säkerhet i praktisk språkfärdighet.
Kursen består av fem delkurser med följande förväntade studieresultat:

Delkurs 1. Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 6 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten:
 • kunna förstå och använda även mer specifika grammatiska begrepp
 • kunna förstå, analysera och redogöra för även komplexa grammatiska strukturer i tyskan
 • kunna tillämpa de fördjupade kunskaperna i tysk grammatik i tal och skrift
 • kunna problematisera och redogöra för grammatiska företeelser i tyska texter
 • ha utvecklat en sådan språklig förmåga, att han/hon - utan hjälpmedel - kan översätta en medelsvår svensk text till godtagbar tyska
 • ha utvecklat en ökad medvetenhet om problem vid översättningen mellan svenska och tyska
 • ha tillägnat sig ett utökat aktivt och passivt ordförråd jämfört med basordförrådet.
Delkurs 2. Språkhistoria, 6 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten:
 • kunna redogöra för huvuddragen i det tyska språkets utveckling från det indoeuropeiska ursprunget till nutiden
 • ha insikt i hur det tyska språket under olika tider har påverkats av andra språk
 • kunna förstå den språkliga utvecklingen i ett kulturhistoriskt sammanhang
 • kunna tidsbestämma texter från olika språkperioder
 • kunna känna igen och redogöra för vissa grundskillnader mellan olika tyska dialektområden
 • känna till centrala utvecklingstendenser i modern tyska.
Delkurs 3. Skönlitteratur I, 3 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten:
 • ha tillägnat sig och kunna kritiskt diskutera ett urval representativa litterära verk från mitten av 1700-talet till nutid
 • förstå de litterära verken i deras kulturella och sociala sammanhang
 • kunna reflektera över de lästa texternas aktualitet
 • kunna översiktligt redogöra för den tyska litteraturhistorien från upplysningen och framåt
 • kunna samtala om den lästa litteraturen med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp
 • kunna skriva en kortare sammanhängande text med vissa formella anspråk om ett litterärt ämne
 • ha utvecklat ett kreativt förhållningssätt i umgänget med litteratur.
Delkurs 4. Tyska, ämnesdidaktik 7,5 hp
Efter genomgången kurs ska den studerande ha inblick i ämnesdidaktiken för tyska.
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna uppvisa goda kunskaper vad gäller teori och metod inom språkinlärning i allmänhet och inom tyska i synnerhet
 • planera undervisning i tyska utifrån aktuella styrdokument
 • kunna kritiskt bedöma nya undervisningsmetoder och inlärningsstrategier inom tyska
 • kunna redogöra för och diskutera centrala didaktiska forskningsområden
 • visa förmåga att reflektera över medvetna didaktiska val inom det valda språkämnet och motivera dessa utifrån en analys av verksamhetens mål och elevers förutsättningar för lärande
 • söka, sammanställa och tolka relevant vetenskaplig didaktisk litteratur.
Delkurs 5. Skola och lärande i ett målspråksland 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • ha fördjupat sin kännedom om tyskt skolväsende och samhällsliv
 • ha utökat sina färdigheter i att kommunicera på tyska
 • ha god kännedom om undervisningsterminologi på tyska.

Innehåll

Delkurs 1. Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 6 hp
Genom föreläsningar och övningar i grammatik fördjupas och utökas de grammatiska kunskaperna från A-kursen. Övningar i översättning.

Delkurs 2. Språkhistoria, 6 hp
Föreläsningar och övningar i tysk språkhistoria. Översikt över tyska språkets utveckling och över karakteristiska drag i nutida tyska. Läsning av korta texter från olika tidsperioder i syfte att belysa den kulturella och språkliga utvecklingen. Viss fördjupning i en språkvetenskaplig frågeställning efter utbildningens behov.

Delkurs 3. Skönlitteratur I, 3 hp
Litteraturgenomgång i seminarieform med inslag av kreativa muntliga och skriftliga övningar. Läsning av ca 600 sidor skönlitteratur samt en lärobok i litteraturhistoria. I undervisningen behandlas kulturella huvudströmningar och centrala författarskap i den tyskspråkiga litteraturen från upplysningen och framåt.

Delkurs 4. Tyska, ämnesdidaktik 7,5 hp
Utifrån de viktigaste teorierna inom språkinlärning och ämnesdidaktik behandlar kursen undervisning i språk ur såväl teoretiskt som tillämpat perspektiv. En särskilt viktig del är systematisk reflexion över undervisning och dess relation till ämnesdidaktisk teori.

Delkurs 5. Skola och lärande i ett målspråksland 7,5 hp
Kursen består av fyra veckors utlandsstudier. Den planeras och genomförs i samarbete med en utbildningsanordnare i ett tyskspråkigt land. Stor vikt läggs vid specifikt ämnesmetodiska frågor. Studenterna får göra studiebesök på skolor och får också följa utbildningen av lärare i tyska som andraspråk vid den mottagande utländska institutionen. Kursen avslutas med ett mindre arbete på tyska i form av en lektionsplanering.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, individuell handledning och studiebesök.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För att erhålla slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurser om tillsammans minst 18 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1: Grammatik och skriftlig språkfärdighet:

 • Freund, Folke; Sundqvist, Birger Tysk grammatik

  3., [rev. och utök.]uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 1995

  Boken är utgången från förlaget. Registrerade studenter kommer att ha tillgång till ett skannat exemplar i Studentportalen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Andersson, Sven-Gunnar Tysk syntax för universitetsnivå

  Lund: Studentlitteratur, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Rekommenderas även:

 • Freund, Folke; Sundqvist, Birger Tysk grammatik. Övningsbok

  Stockholm: Natur och kultur, 1989

  Boken är utgången från förlaget. Registrerade studenter kommer att ha tillgång till ett skannat exemplar i Studentportalen.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Freund, Folke; Sundqvist, Birger Tysk grammatik. Övningsbok. Facit

  Stockholm: Natur och kultur, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik-aktuell

  Neubearb., 2. Aufl.: Ismaning: Hueber, 2009.

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 1: Grammatik och skriftlig språkfärdighet: Ordböcker:

 • Lindestam, Irmgard Norstedts stora tyska ordbok : tysk-svensk, svensk-tysk : [140.000 ord och fraser

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Duden Deutsches Universalwörterbuch : [das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500 000 Stichwörtern, Bedeutungsangaben und Beispielen ; rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil ; einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache

  7. Aufl.: Mannheim: Bibliographisches Institut, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Götz, Dieter Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache : das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen

  Neubearb.: Berlin: Langenscheidt, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Krome, Sabine; Wahrig-Burfeind, Renate Brockhaus Wahrig Deutsches Wörterbuch

  9., vollst. neu bearb. und aktualisierte Aufl.: Güttersloh: Wissenmedia, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Palm Meister, Christine; Odeldahl, Anders Norstedts tyska idiombok : [2.500 idiom]

  [Ny utg.]: Stockholm: ePan, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2: Språkhistoria

 • Stedje, Astrid Prell, Heinz-Peter Deutsche Sprache gestern und heute : Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde

  6. Aufl.: Paderborn: Fink, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur enligt anvisningar.

Delkurs 3: Skönlitteraur

 • Lessing, Gotthold Ephraim Rölleke, Heinz Fabeln : abhandlungen über die Fabel

  Bibliograph. erg. Ausg. 2013, [Nachdr.].: 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goethe, Johann Wolfgang von Riman, Anna Die Leiden des jungen Werther

  2., durchgesehene und erweiterte Auflage: Stuttgart: Reclam, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hoffmann, E.T.A. Die Serapionsbrüder

  Hrsg. von Wulf und Ursula Segebrecht. Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag, 2008 [1819-1821]. Urval. ISBN 9783618680284.,

  Obligatorisk

 • Droste-Hülshoff, Annette von May, Yomb Die Judenbuche : ein Sittengemälde aus dem gebirgigten Westfalen

  2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hauptmann, Gerhart Kämper, Max Bahnwärter Thiel : novellistische Studie

  2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fontane, Theodor Frau Jenny Treibel oder „Wo sich Herz zum Herzen find’t“.

  Hrsg. von Wolfgang Pütz. Stuttgart: Reclam, 2014 [1892]. ISBN 9783150191613.,

  Obligatorisk

 • Seghers, Anna Reise ins elfte Reich. Erzählungen 1934-1946.

  Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag, 1998.,

  Darin vor allem: Reise ins elfte Reich [1939].

  Obligatorisk

 • Aichinger, Ilse Reichensperger, Richard Werke. : [2] Der Gefesselte : Erzählungen (1948-1952)

  Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1991

  Darin vor allem: Spiegelgeschichte [1949].

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Geiger, Arno Es geht uns gut : Roman

  Ungekürzte Ausg.: München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bode, Dietrich Deutsche Gedichte : eine Anthologie

  Erw. Neuausg. 2010, [Nachdr.].: Stuttgart: Reclam, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Sekundärlitteratur

 • Jessing, Benedikt Neuere deutsche literaturgeschichte : eine einführung

  3., durchgesehene Auflage.: Tübingen: Narr francke attempto, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 4. Tyska, ämnesdidaktik

Ytterligare artiklar tillkommer

Versioner av litteraturlistan