Kursplan för Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet

Intimate Partner Violence and Violence in Close Relationships, Focusing on Special Vulnerability.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3OG090
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2019-01-29
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 05, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen, minst 180 hp, med medicinskt, folkhälsovetenskapligt, religionsvetenskapligt, historiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt ämne, eller motsvarande, som huvudområde. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Kursen har ett tvärvetenskpligt perspektiv.
Ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.
Kursen syftar till att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet.
Kursen syftar till att ge förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågeställningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Kursen syftar även till att ge fördjupade kunskaper om och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom verksamheter som möter våldsutsatta personer.
Kursen bidrar därmed till att stärka arbetet med skydd för och omhändertagande av våldsutsatta personer i särskild sårbar position, förebyggande åtgärder inklusive insatser riktat mot förövarna vilket sammantaget bidrar till att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på sikt upphör.

Mål

Studenterna ska efter genomgången kurs kunna:

 • självständigt identifiera och tolka centrala frågeställningar inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet
 • analysera betydelsen av särskild sårbarhet och vad det innebär inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
 • analysera vad olika vetenskapliga perspektiv på kunskapsområdet innebär för bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer
 • urskilja olika myndigheters ansvar och idéburna organisationers arbete för våldsutsatta i särskild sårbarhet, och hur en god samverkan kan se ut, samt självständigt arbeta med hur kunskapen kan implementeras inom dessa samhällssektioner
 • presentera ett tänkbart förändringsarbete som stärker skyddet för våldsutsatta i särskild sårbar position och självständigt analysera hur kunskapsområdet kan användas för ett förebyggande arbete inom exempelvis myndigheter, svenska och internationella idéburna icke-statliga organisationer (non-governmental organization, NGO), utbildning, trossamfund och näringsliv
 • urskilja historiska och nutida värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion

Innehåll

 • Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utifrån ett historiskt perspektiv samt nationella och internationella överenskommelser
 • Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, b l a ur ett strukturellt, rättsligt och psykologiskt perspektiv
 • Särskild sårbarhet utifrån intersektionell teori
 • Särskilt sårbara positioner såsom att vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning, barn som upplever våld, våldsutsatta kvinnor med funktionsvariationer, våldsutsatta kvinnor i missbruk och att vara våldsutsatt hbtq-person
 • Berörda myndigheters ansvarsområden och samverkan, idéburna organisationers och andra samhällssektorers arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet
 • Attityder och värderingar i relation till vetenskaplig forskning

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, skriftliga och muntliga uppgifter. Seminarier samt skriftliga och muntliga uppgifter är obligatoriska.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen. Deltagande i obligatorisk undervisning krävs för godkänd kurs.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2019

 • Aliina, Minoo Honor and violence against women in Iraqi Kurdistan

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brownmiller, Susan Against our will: men, women and rape.

  New York: Fawcett, 2002

  Tillgänglig via Studentportalen, urval

  Obligatorisk

 • Granström, G; Mannelqvist, R Brottsoffer - rättsliga perspektiv.

  Lund: Studentlitteratur, 2016

  Tillgänglig via Studentportalen Sidorna 129-144.

  Obligatorisk

 • Jónasdóttir, A.G; Ferguson, A Love - a question for feminism in the twenty first century.

  London och New York: Routledge, 2014

  Tillgänglig via Studentportalen Sidorna 97-110

  Obligatorisk

 • Hearn, Jeff The violences of men : how men talk about and how agencies respond to men's violence to women

  London: SAGE, 1998

  Tillgänglig via Uppsala universitetsbibliotek Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedlund, Gun; Montin, Stig Governance på svenska

  Stockholm: Santérus Academic Press Sweden, 2009

  Tillgänglig via Studentportalen Sidorna 83-106

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar. Heimer, Gun; Björck, Annika; Albért, Ulla; Haraldsdotter, Ylva

  Lund: Studentlitteratur AB., 2019

  Se bibliotekets söktjänst Urval

  Obligatorisk

 • Kelly, Liz Surviving sexual violence.

  Cambridge: Polity, 1988

  Tillgänglig via Studentportalen Urval

  Obligatorisk

 • Olsson, Hanna Catrine och rättvisan

  [Ny utg.]: Stockholm: En bok för alla, 1994

  Tillgänglig via Studentportalen Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pateman, Carole The sexual contract

  30th anniversary edition: Stanford University Press, 2018

  Tillgänglig via Studentportalen Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hydén, M; Gadd, D; Wade, A Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence

  Palgrave Macmillan, London, 2016

  Tillgänglig via Uppsala universitetsbibliotek Sidorna 196-215

  Obligatorisk

Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar och rapporter
Totalt ca 1400 sidor litteratur