Kursplan för Kemi för förnybar energi - profilkurs

Chemistry for Renewable Energy - Profile Course

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB763
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp varav 90 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva, i allmänna ordalag, rådande tekniker för utnyttjande av förnybar energi
 • diskutera fördelar och nackdelar hos olika energisystem
 • diskutera andra faktorer förknippade med förnybara energiprocesser, som miljöpåverkan och socioekonomiska faktorer
 • hitta, bearbeta och presentera information som hänförs till förnybara energisystem, utifrån databaser, tidskrifter och andra media

Innehåll

Översikt av energisystem, olika förnybara energitekniker och associerade frågor. Dessa kan inkludera artificiell fotosyntes, solceller, biomassa och andra biobränslen, biologisk vätgasproduktion, bränsleceller, batterier, andra förnybara energiformer (vattenkraft, vindkraft, vågkraft etc.), hållbar utveckling.

Undervisning

Gästföreläsningar, diskussionsseminarier (obligatorisk närvaro), workshop/paneldebatt (obligatorisk närvaro), studiebesök, litteraturprojekt.

Examination

Kontinuerlig muntlig examination under kursen samt inlämningsuppgifter (2 hp). Kursen avslutas med inlämning av en projektrapport och muntliga redovisningar (3 hp). Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av de olika momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.