Kursplan för Meteorologi och klimatologi

Introduction to Meteorology and Climatology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1ME052
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-03-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

 • beskriva atmosfärens uppbyggnad och hur meteorologiska variabler (temperatur, lufttryck, luftfuktighet) varierar i tid och rum
 • beskriva atmosfärens storskaliga cirkulation, frontsystem samt rörelsesystem på lokal skala
 • beskriva jordens klimat och vad som påverkar det
 • redogöra för hur meteorologiska observationer genomförs och används i prognosarbete

Innehåll

Strålnings-, temperatur- och strömningsförhållanden i atmosfären. Kondensation och nederbörd. Luftmassor och fronter. Cykloner och anticykloner. Tropisk meteorologi. Meteorologiska standardinstrumentens funktion och användning samt mätningars noggrannhet. Molnklassificering. Klimatologi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och hemuppgifter.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut, vilken motsvara 5 hp. Hemuppgifterna motsvarar 2,5 hp. För godkänt på kursen krävs godkänt på både tentamen och på hemuppgifterna.

För studerande som ej godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare prov efter överenskommelse med studierektorn.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bogren, Jörgen; Gustavsson, Torbjörn; Loman, Göran Klimat och väder

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bernes, Claes . En varmare värld : Växthuseffekten och klimatets förändringar - Tredje upplagan

  Stockholm: 2017

  Se bibliotekets söktjänst