Kursplan för Antik grekisk och bysantinsk fiktion

Ancient Greek and Byzantine Fiction

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GR704
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Grekiska och bysantinologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-10-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med grekiska som huvudområde.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i grekisk fiktion, dess litterära, sociala och språkliga aspekter under olika perioder av grekiskans historia (t.ex. klassisk, senantik eller bysantinsk tid). Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • översätta originaltexterna med en god förståelse av deras innehåll och grammatik,
 • analysera originaltexterna ur stilistisk synvinkel och diskutera dem ur ett genreperspektiv,
 • analysera originaltexterna i sin historiska, sociokulturella kontext och diskutera frågor som rör genusperspektiv,
 • reflektera kring intertextualitet samt andra litterära perspektiv,
 • utifrån relevant teori reflektera kring förhållandet mellan fakta och fiktion, and
 • redogöra för huvuddragen i de lästa originaltexternas tradering och forskningstradition.

Innehåll

Kursen omfattar läsning av ca 200 sidor antik grekisk eller bysantinsk fiktion i original samt minst ett verk i översättning och minst en vetenskaplig artikel. Syntax, stilistik och förhållandet mellan innehåll och form analyseras och diskuteras kontinuerligt, vilket innebär att originaltexterna studeras ur både språkhistorisk och litteraturvetenskaplig synvinkel.

Undervisning

Undervisningen består av seminarieövningar.

Examination

Examination sker i form av fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2019

Kurslitteraturlistan bestämmes i samråd med examinator.