Kursplan för Molekylärbiologi och genetik II

Molecular Biology and Genetics II

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG230
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi, inklusive praktisk laborationserfarenhet inom molekylärbiologi, inkluderande PCR.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • ingående beskriva hur genuttryck regleras i bakterier, arkéer och eukaryoter
 • självständigt använda och optimera molekylära verktyg som PCR och kloning
 • använda en del och beskriva ett flertal metoder och strategier för djupare analys av biologiska frågeställningar, t.ex. geninaktivering, geneditering, fluorescenta reportergener och modellorganismer
 • beskriva hur avancerade molekylära verktyg som storskalig sekvensering och proteomik kan användas för att studera genexpression
 • beskriva aktuella tillämpningar av molekylärbiologi och genetik inom t.ex. evolutionsbiologi och medicin
 • läsa och utvärdera vetenskapliga artiklar och föreslå uppföljande experiment
 • beskriva etiska frågeställningar kring de ämnen som behandlas under kursen

Innehåll

Kursen fokuserar på reglering av genuttryck i bakterier, arkéer och eukaryoter samt grundläggande molekylärbiologiska och genetiska metoder såväl som de senaste storskaliga metoderna som används för att studera genfunktion och genuttryck. Följande ämnen behandlas under kursen: epigenetik; transkriptionell och post-transkriptionell genreglering; regulatoriska RNA. De senaste metoderna inom analys av genuttryck, t.ex. storskalig sekvensering och proteomik. Tillämpningar av molekylärbiologiska och genetiska metoder inom aktuell forskning. Metoder för vidare studier av genfunktion: inaktivering av gener, reportergener, modellorganismer. Experimentella strategier: val av metoder för att studera ett specifikt vetenskapligt problem. Teoretisk och praktisk träning i PCR, kloning, epigenetik i fissionsjäst samt omvänd genetik i rundmasken C. elegans. Etiska frågeställningar inom molekylärbiologi och genetik.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier och problemlösningstillfällen.

Examination

Skriftlig tentamen (9 hp), skriftlig och muntlig redovisning av laborationer (5 hp), samt muntlig och skriftlig redovisning på litteraturseminarium (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.