Kursplan för Hållbar utveckling och CSR

Sustainable Development and CSR

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG242
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-11-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för globala hållbarhetsutmaningar,
 • beskriva arbete med FNs hållbarhetsmål (Agenda 2030),
 • redogöra för begreppen hållbar utveckling, hållbarhet, företagens sociala ansvar (CSR) och socialt ansvar (SR), Triple Bottom Line och Creating Shared Value,
 • beskriva hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiative (GRI),
 • analysera en hållbarhetsrapport.

Innehåll

Planetens gränser och Agenda 2030. Drivkrafter för hållbar utveckling och hur dessa relaterar till organisationers ansvar. Olika sätt för
hållbarhetsrapportering och mätning. Exempel på förändringsarbete för ökad hållbarhet. Värdekedjor och processer. Triple Bottom Line. Creating Shared Value. Global Reporting Initiative.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och uppgifter.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Persson, Christel; Persson, Torsten Hållbar utveckling : människa, miljö och samhälle

  Upplaga 4: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • CSR och hållbart företagande Upplaga 3

  Sanoma Utbildning, 2021

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar ca 200 sidor.