Kursplan för Projekt och ledning

Projects and Leadership

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG283
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara vad som karaktäriserar ett projekt och beskriva olika projektroller, metoder och dokumentation,
 • planera, leda, genomföra och dokumentera projekt, inklusive arbets- och styrgruppsmöten samt genomföra en intressentanalys,
 • presentera projekt muntligt och skriftligt,
 • identifiera och analysera den gruppdynamiska processen på individ- och gruppnivå,
 • beskriva och analysera sitt motiverande värdesystem samt sina lär- och konflikthanteringsstilar,
 • identifiera och analysera sin egen roll i projektgruppen,
 • beskriva olika organisationsformer samt identifiera och beskriva olika former av ledarskap, inklusive projektledarskap,
 • beskriva olika etiska förhållningssätt,
 • beskriva olika teorier om interpersonell kommunikation och ge konstruktiv feedback,
 • beskriva förbättringsarbete i olika organisationer,
 • identifiera och beskriva kulturella föreställningar och mångfald på individ, grupp och organisationsnivå,
 • redogöra för coachningens grunder samt reflektera över hur det är att bli coachad,
 • beskriva innebörden av förtroendefullt samarbete,
 • identifiera, analysera och beskriva sin egen förmåga till samarbete och konfliktlösning.

Innehåll

Olika projektmodeller, projektorganisation, mötesformer, dokumentation och projektplaner. Riskanalys, kravspecifikation, målformulering, intressentanalys, tidsplanläggning och aktivitetsnedbrytning. Agila projektmetoder. Skrivning av projektrapport. Etiska förhållningssätt. Lärstilar, motiverande värdesystem och konfliktstilar.Projektarbete i grupp, projektledarskap ur ett individ- och grupperspektiv, interpersonell kommunikation, gruppdynamik, roller, konflikthantering och feedback. Förbättringsarbete. Organisations - och ledarskapsteori. Kulturella föreställningar och mångfald. Coachningens grunder, att bli coachad. Coachningmodeller. Förtroendefullt samarbete.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier samt ett projektarbete som genomförs i grupp.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter i grupp och individuellt (6 hp), seminarier (3 hp) samt muntlig och skriftlig presentation av projektuppgiften, inklusive dokumentation av styrgruppsmöten (4 hp). Skriftligt prov (2 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG230 Projekt och ledning

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan Hur moderna organisationer fungerar

  4., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tonnquist, Bo Projektledning upplaga 7

  Sanoma Utbildning, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carlson, Helén; Nilsson, Agnete Ledtrådar till ett moget ledarskap

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk