Kursplan för Lean management

Lean Management

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG253
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2019
 • Behörighet: 45 hp inom Industriell teknik, inklusive Kvalitetsteknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för teori och tillämpning i Lean,
 • tillämpa principer, arbetssätt och verktyg i Lean,
 • kritiskt granska för och nackdelar med Lean,
 • redogöra för hur Lean kan relateras till offensiv kvalitetsutveckling.

Innehåll

Lean studeras i kontexten av offensiv kvalitetsutveckling. Lean-principer, arbetssätt och verktyg tillämpas på valda värdeflöden i en organisation.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, övningar, laborationer, studiebesök och återkoppling på rapportskrivning.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp). Laborationer (1 hp). 

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG260 Lean Management för kvalitetsutvecklare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.