Kursplan för Latin, introduktionskurs 2

Latin: Introductory Course 2

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LA003
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Latin G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 11, 2019
 • Behörighet: Latin, introduktionskurs 1
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs.

Mål

Kursen utgör en fortsättning av Introduktionskurs Latin 1. Utbildningens mål är att ytterligare befästa och utöka kunskaperna i latinets formlära, syntax och ordbildningslära, samt i det centrala ordförrådet, som det kommer till uttryck i de klassiska texter som läses i kursen.

Efter genomgången kurs förväntas studenten

* vara insatt i den latinska formlärans grunder, varmed avses förmågan att producera samtliga deklinationers huvudtyper, adjektiv och adverb i positiv, komparativ och superlativ, samt gerundium och gerundivum och samtliga verbparadigm i aktivum; dessutom avses förmågan att identifiera former av pronomina och passiva verbformer.

* vara insatt i den latinska syntaxens grunder, varmed på denna nivå avses fördjupad kännedom om för latinet karakteristiska syntaktiska konstruktioner (som ackusativ med infinitiv, participium coniunctum, ablativus absolutus, gerundium och gerundivum), centrala delar av kasussyntaxen och det grundläggande i modusläran, så att studenten beträffande dessa grammatiska företeelser kan föra ett resonemang om deras semantiska funktioner i relation till motsvarande uttryck i svenskan.

* ha inhämtat det ordförråd som förekommer i de lästa texterna.

* ha fördjupat kunskaperna om den latinska ordbildningsläran; översiktligt kunna redogöra för de latinska lånordens vägar till de moderna språken.

* ha uppnått så god förståelse av de lästa texterna (c:a 8 sidor ur nybörjarboken och 12 sidor originaltext), att hon eller han på ett korrekt sätt kan översätta dem till svenska, analysera den grammatiska strukturen och kommentera deras innehåll.

Innehåll

Inledningsvis studeras ytterligare material ur nybörjarboken, därefter valda stycken klassisk latinsk prosa ur Augustus' Res gestae, Caesar och Cicero samt ett par dikter av Catullus och Horatius (motsvarande c:a 12 sidor originaltext).

Examination

Examination sker i form av salsskrivning. Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Latin introduktionskurs 2 kan inte ingå i examen tillsammans med 5LA105 Latin A 30 hp eller 5LA102 Latin A, del I 15 hp och 5LA103 Latin A, del II 15 hp

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.